Categories
Members news

Allmänt avslutande möte 10/3 2020

Protokoll AMSAT-SM allmänt möte 2020-03-10 kl 20.30

1: Mötets öppnande
Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar:

Lars SM0TGU
Håkan SM7WSJ
Inge Björk SM4JLX
Leif Holmgren SM4RPQ
Kim Pettersson SM1TDX

2: Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3: Val av justeringsman, tillika rösträknare
Till justeringsman valdes Leif Holmgren.

4: Godkännande av kallelse
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5: Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6: Upprättande och godkännande av röstlängd
Fullmakt har inkommit från åtta (8) medlemmar. Se även kopia på resp. fullmakt som bilaga till detta protokoll.

Kennet Krutysza (FÖR)
Göran Björk SM0IKR (FÖR)
Carl-Axel Lindberg (FÖR)
Krister Berg (FÖR)
Willie Blom (FÖR)
Mats Ericson (FÖR)
Kent Larsson (FÖR)
Kåre Lekebjer (FÖR)

7: Behandling av styrelsens proposition och omröstning
Länk till propositionen

Antal FÖR styrelsens proposition: 8 fullmakter + 5 mötesdeltagare = 13 st
Antal MOT styrelsens proposition: 0 mötesdeltagare
Omröstningsresultat: Propositionen godkändes och AMSAT-SM som förening läggs därmed ned.

8: Mötets avslutande.
Mötet avslutades och den nya styrgruppen fortsätter med bildandet av Sammanslutningen AMSAT-SM.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Leif Holmgren

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt avslutande möte tisdagen den 10:e mars 2020 kl 20.30. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan både till årsmöte och efterföljande allmänna möte sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet och efterföljande allmänna möte kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Förslag till utformning av fullmakt är enligt följande (du får självklart ändra texten efter egna val):

Jag, Förnamn Efternamn, lämnar härmed min fullmakt till årsmötet den 25/2 och allmänna möte 10/3 och röstar FÖR styrelsens proposition och FÖR styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
Ort / Datum

Innan årsmötet och allmänna mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
  Läs hela propositionen här.
 8. Mötets avslutande
  Om punkt 7 omröstning är FÖR kommer AMSAT-SM som förening att härmed läggas ner. Enligt styrelsens proposition överförs ekonomiska medel till den nya sammanslutningen “AMSAT-SM”.
  Strax därefter bildas AMSAT-SM som sammanslutning av den nya styrgruppen.
Categories
Members news

Årsmötet 2020

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2020

Protokoll AMSAT-SM årsmöte 2020-02-25 kl 20.30. Mötet hölls via telefonkonferens

1: Mötets öppnande
Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av sju (7) medlemmar:
Lars SM0TGU
Håkan SM7WSJ
Inge Björk SM4JLX
Göran Björk SM0IKR
Jan-Olof Nilsson
Kim Pettersson
Leif Holmgren

2: Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3: Val av justeringsman, tillika rösträknare
Till justeringsman valdes Göran Björk.

4: Godkännande av kallelse
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5: Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6: Upprättande och godkännande av röstlängd
Fullmakt har inkommit från sex (6) medlemmar.

Kennet Krutysza (FÖR)
Carl-Axel Lindberg (FÖR)
Krister Berg (FÖR)
Willie Blom (FÖR)
Mats Ericson (FÖR)
Kent Larsson (FÖR)

7: Styrelsens redovisning av 2019 års verksamhet samt kassarapport.
Verksamhetsberättelsen och ekonomin, som finns publicerad hemsidan, godkändes.

8: Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen från Lars Malmrud lästes upp.

9: Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10: Behandling av motioner, styrelsens proposition och omröstning
Inga motioner från medlemmar har inkommit.
Länk till propositionen

Antal FÖR styrelsens proposition: Sex (6) fullmakter + sju (7) mötesdeltagare = 13 st
Antal MOT styrelsens proposition: 0 st
Omröstningsresultat: Propositionen godkännes och går vidare till avslutande omröstning på det avslutande allmänna mötet

11-14: Punkterna utgår om stämman röstar ja enligt punkt 10
Punkterna utgick.

15: Övriga frågor och påminnelse om avslutande allmänt möte

 • Jan-Olof Nilsson informerade om SK0TM och dess satsning på att köra satelliter från Tekniska museet. Lars fixar länkning / inlägg från AMSAT-SMs hemsida.
 • Några funderingar runt nya AMSAT-SM ekonomi kom upp:
  • det vore kul om vi kunde fortsätta med utlottningar av utrustning även framöver
  • vi ska uppmuntra till donationer till nya sammanslutningen då det inte finns läge för att införa medlemsavgift. Lars kommer ordna någon form av teknisk lösning på hemsidan
  • Lars SM0TGU kommer att sponsra kostnad för webbhotell ca. 1000 kr framöver “tills vidare”. Det innebär ett mycket låg driftkostnad för AMSAT-SM som sammanslutning.

16: Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av Göran Björk 2020-02-25

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 25:e februari 2020 kl 20.30. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan både till årsmöte och efterföljande allmänna möte sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet och efterföljande allmänna möte kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Förslag till utformning av fullmakt är enligt följande (du får självklart ändra texten efter egna val):

Jag, Förnamn Efternamn, lämnar härmed min fullmakt till årsmötet den 25/2 och allmänna möte 10/3 och röstar FÖR styrelsens proposition och FÖR styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
Ort / Datum

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar finns på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2020-02-25

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2019 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.
Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
Läs hela propositionen här.

11. Val av styrelseledamöter (punkten utgår om stämman röstar ja under punkt 10)

12. Val av revisor (punkten utgår om stämman röstar ja under punkt 10)

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem (punkten utgår om stämman röstar ja under punkt 10)

14. Fastställande av medlemsavgift (punkten utgår om stämman röstar ja under punkt 10)

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Inge Björk, SM4JLX, kassör
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:

Lars Malmrud, SM5TSP, revisor
Kim Pettersson, SM1TDX, revisor-reserv

Ordförandes rader

Tänkte skriva några rader som en nyårshälsning till alla som har intresse av AMSAT-SM eller som aktivt deltar i arbetet.

Året som har gått har återigen gett oss en massa satellitaktivitet och den största händelsen bör vara att vi numera har tillgång till en transponder i det geostationära bältet. Vi tror att vi har en livslängd på upp mot 15 år, så det är förhoppningsvis mycket tid att experimentera med den.

Vi ser även väldigt hög aktivitet från ISS som är en fin reklampelare för amatörradio i rymden. Vi kan konstatera att det är rätt lätt att hitta åtminstone 15 aktiva satelliter att kommunicera över, men det finns långt mer om man vill ta emot telemetri mm. Vi har nu med god marginal passerat Oscar-100 och var uppe på 106 förra veckan.

Som dom flesta vet så har vi senaste 10 åren haft en liknande verksamhet från år till år där vi (som så många andra föreningar) märker avtagande intresse för det traditionella föreningsarbetet.  Det som skiljer oss åt från många andra, är att vi har ett ökande intresse för vårt specialintresse inom amatörradion och lite i tidens anda, så söker folk information via internet med alla dess snabba kanaler, men man vill inte engagera sig i en förenings verksamhet.

I styrelsen har vi nu bestämt oss för att under nästa år förändra vårt arbetssätt från ideell förening till intressesammanslutning och därmed lägga mera tid och kraft där huvud intresset finns. Allt för att vara mer följsamma  för kommande år.

Med förhoppning om många intressanta satellitnyheter och aktiviteter under 2020.

Med vänlig hälsning  Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM

Styrelsearbete och aktiviteter under 2019

Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten och ett allmänt möte. Som Håkan skrev ovan har mycket arbete lagts ner på hur AMSAT-SM ska kunna drivas vidare i framtiden. Hela förslaget finns att läsa här: https://www.amsat.se/2019/10/06/forslag-till-ett-nytt-amsat-sm/
Under maj förenklade vi medlemskapet i AMSAT-SM till att innehålla mindre uppgifter för en medlem och i samband med detta förbättrade vi vår GDPR-information:
https://www.amsat.se/integritetspolicy/

Från AMSAT-NA har vi tagit emot ett tack för vårt stora stöd runt FOX-projektet. Vi uppmärksammade även AMSATs 50-årsjubileum.

MIST-projektet

SM0TGU Lars har under året gett support via e-mail till studenter på KTH som arbetar med att bygga upp en markstation. Följ MIST på: https://mistsatellite.wordpress.com/   

Föreningens ekonomi

Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är kostnadsfritt och inga donationer inkommit. En donation från Lars SM0TGU har inkommit vilket täcker kostnaden för webbhotellet. Utgående saldo på bankkontot 2019-12-31 var 36 114 kr (2018: 36 641 kr).

Medlemsstatus

Föreningen hade vid årets slut 268 medlemmar att jämföra med 244 medlemmar för 2018. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året.

Hemsidan och sociala medier

Under året har nyhetsrapporteringen präglats av den nya satelliten Oscar-100, som fått en framskjuten plats på hemsidan. Vidare har ett stort antal lyssnarrapporter på telemetri publicerats. Som vi skrivit ovan har medlemsregistreringen förenklats. Föreningens konto på Facebook har stängts ner pga. för dålig aktivitet. Maillistan har flyttats/migrerats till groups.io.

Via Twitter har föreningen en fortsatt mycket stor ökning med för tillfället 906 följare jämfört med 668 följare i slutet av 2018, vilket är mycket positivt! Vi kommer troligtvis ha över 1000 följande under våren 2020.

Vi ser en fortsatt sjunkande besökstrend på hemsidan:

HF-nätet SK7TX

Ett stort tack till trogna deltagare i HF nätet som har varit igång många söndagar under 2019.

Verksamhetsmål för 2020

 • Huvudmålet är att arbeta för en ombildning av föreningen AMSAT-SM till sammanslutning, vilket förväntas vara klart i mars.
 • Vi kommer fram till ombildningen fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.
 • En presentation om satelliter kommer att hållas i Västerås under februari.

2019-12-30
Styrelsen i AMSAT-SM

Categories
Members news

Allmänt möte 4/11 2019

Protokoll AMSAT-SM allmänt möte 2019-11-04 kl 20.30

1: Mötets öppnande
Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fyra (4) medlemmar:
Lars SM0TGU
Håkan SM7WSJ
Inge Björk SM4JLX
Leif Holmgren SM4RPQ

2: Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3: Val av justeringsman, tillika rösträknare
Till justeringsman valdes Inge Björk.

4: Godkännande av kallelse
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5: Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6: Upprättande och godkännande av röstlängd
Fullmakt har inkommit från 11 medlemmar:
Mats Ericson SM4EPR (FÖR)
Krister Berg SM2OWW (FÖR)
Andreas Önnebring SM7VDE (FÖR)
Jon Eriksson SM4UZM (FÖR)
Kent Larsson SM7DSE (FÖR)
Stig A Comstedt SM5DUB (FÖR)
Willie Blom SA0BSV (FÖR)
Niklas Hiis SM0HIZ (FÖR)
Kennet Krutysza (FÖR)
Bo Bergström SM7KPG (FÖR)
Carl-Axel Lindberg SM6NZV (FÖR)

7: Behandling av styrelsens proposition och omröstning
Antal FÖR styrelsens proposition: 11 fullmakter + 3 mötesdeltagare = 14 st
Antal MOT styrelsens proposition: 1 mötesdeltagare
Omröstningsresultat: Propositionen godkändes.

8: Mötets avslutande.
Mötet avslutades.
Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Inge Björk


Kallelse
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt möte måndagen den 4/11 2019 kl 20.30 till ca 21.00. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret. Innan mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Om du inte har tillfälle att deltaga på mötet kan du skicka in en fullmakt via e-mail där du tydligt anger och du röstar FÖR eller EMOT styrelsens proposition.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
  Läs hela propositionen här.
 8. Mötets avslutande.
Categories
Members news

Årsmötet 2019

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte tisdagen den 23 april 2019. Mötet hölls via telefonkonferens.

 1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av sex (6) medlemmar:
  Lars Thunberg
  Håkan Harrysson
  Inge Björk
  Göran Björk
  Johan Kallur
  Kim Pettersson
 2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.
 3. Till justeringsman valdes Göran Björk.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
 5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 6. Upprättad röstlängd godkändes.
  Fullmakt har inkommit från 8 medlemmar:
  Jon Eriksson
  Henning Edgren
  Carl-Axel Lindberg
  Stefan Petersen
  Niklas Hiis
  Kent Larsson
  Mats Helgeström
  Björn Samuelsson
 7. Verksamhetsberättelsen, som finns publicerad hemsidan, godkändes.
 8. Revisionsberättelsen lästes upp.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.
 11. Till styrelseledamöter valdes:
  Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ (omval)
  Kassör: Inge Björk – SM4JLX (nyval)
  Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU (omval)
 12. Till revisorer valdes Kim Pettersson – SM1TDX och Lars Malmrud – SM5TSP.
 13. Till valberedning: vakant och därmed tills vidare Håkan SM7WSJ
 14. Årsmötet beslutade att medlemssavgift kvarstår att vara 0 (noll) kr för 2019-2020.
 15. Övriga frågor (endast diskussion):
  – Lars informerade om att han fortsätter hjälpa MIST-projektet på KTH med frågor runt markstation. Dock har inget studiebesök kunnat anordas denna vår då Lars antenner är nerplockade pga. tillbyggnad på huset.
  – Eskil SM5SRR meddelande bara några timmar innan årsmötet att han avslutar sitt uppdrag som kontaktperson för ARISS.
  – Håkan arbetar vidare inom SSA vad gäller 2.4Ghz-tillstånden.
 16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Göran Björk

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 23:e april 2019 kl 20.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar finns på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen


Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2019-04-23

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2018 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem (tills vidare bestående av ordförande Håkan då posten är vakant).

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2019-2020.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

Categories
Members news

Årsmötet 2019 är på gång

Hej medlemmar!
Vill bara meddela att vi inte glömt bort årsmötet för AMSAT-SM 2019. Styrelsen försöker hitta ett datum då vi alla kan och det kommer bli ett telefonmöte på kvällstid. Kallelse kommer två veckor i förväg och är man medlem (= registrerad via hemsidan) har man möjlighet att vara med på telefonmötet.

Ingenting är planerat att förändras i AMSAT-SM och vi kör på som vanligt i ett år till.

mvh
73 Lars SM0TGU
www.amsat.se

Categories
Members news

Gör din röst hörd inför årsmötet 2018

Vi i AMSAT-SMs styrelse vet att intresset för att deltaga på AMSAT-SM årsmöte är lågt och det är något som vi tyvärr delar med många andra föreningar idag. Vi har dock de senaste åren fått många nya medlemmar genom den direktregistrering vi har på hemsida vilket är mycket glädjande!

Styrelsen uppmanar nu alla er medlemmar att på enklaste möjliga sätt stödja oss i styrelsen genom att skicka in ett mail till info@amsat.se där ni (om ni samtycker såklart…) ger oss fullmakt till omval av styrelsen.

Det finns såklart även möjlighet att deltaga på själva årsmötet vilket också görs via föranmälan på mail. Läs mer här.

73 från styrelsen genom Lars SM0TGU