Styrgrupp och riktlinjer

AMSAT-SM drivs av en styrgrupp som följer våra riktlinjer. Om du vill kontakta styrgruppen använder du kontaktformuläret. Vi svarar oftast samma dag.

Satellitfunktionär SSA, ansvarig för HF-nätet
Håkan Harrysson – SM7WSJ

Ekonomiansvarig
Inge Björk – SM4JLX

Ansvarig för information, web och sociala medier. ARISS kontaktperson
Lars Thunberg – SM0TGU

Lars Thunberg SM0TGU
SM0TGU Lars Thunberg

Ekonomikontroll (revision)
Lars Malmrud – SM5TSP

Riktlinjer

Senaste uppdatering 2020-03-10

 1. NAMN
  Sammanslutningens namn är The Swedish Radio Amateur Satellite Group, förkortat AMSAT-SM.
 2. ÄNDAMÅL
  AMSAT-SM är en religiöst och politiskt oberoende sammanslutning vars ändamål är att sprida och stimulera intresset för att använda amatörradio via satellit. Sammanslutningens inriktning styrs av dessa riktlinjer som kan justeras löpande.
 3. VERKSAMHET
  Sammanslutningen skall:
  A) aktivt stödja amatörradiosatellitprojekt med prioritet på svenska högskolor och universitet.
  B) genom internationella kontakter förmedla information om den tekniska utvecklingen inom området satellitkommunikation.
  C) genom en egen hemsida och andra medier sprida information om amatörradiosatelliter. Hemsidan är sammanslutningens officiella informationskanal.
 4. EKONOMI OCH FINANSIERING
  Styrgruppen har mandat att hantera fonderat kapital. Kapitalet ska förvaras hos den ekonomiansvariges egna bank på separat konto och löpande enkel kassabok ska föras. 
  En fullmakt ska finnas mellan den som är ekonomiansvarig och styrgruppen där det framgår vilket konto som sammanslutningen har sina pengar på samt att när den ekonomiansvariga upphör med sitt uppdrag skall alla medel på detta konto utbetalas till i överenskommelsens namngivna personer.
  En person utanför styrgruppen bör ha en roll motsvarande revisor. Den personen kan göra revision löpande men minst en gång per år. Som underlag finns styrgruppens beslutlogg, kassabok och kontoutdrag. För närvarande är första prioritet kostnader för hemsidan och domänen www.amsat.se  Ingen medlemsavgift ska tas ut men styrgruppen ska aktivt se till att donationer ska vara möjliga att göra.
 5. MEDLEMSKAP
  Medlemskap kan erhållas av var och en som är intresserad av sammanslutningens verksamhet och sker genom enkel registrering, utan adressuppgifter, på hemsidan. Medlemskap ska vara kostnadsfritt.
 6. STYRGRUPP
  Sammanslutningen leds av en styrgrupp bestående av personer med olika roller varav en person ska vara ekonomiansvarig. Styrgruppen fattar beslut löpande vid möten eller via mailkonversation och har mandat att hantera fonderade ekonomiska medel (kapital). Beslut noteras i en löpande beslutslogg. Styrgruppen har som mål att bestå av samma personer årsvis.
 7. ALLMÄNT MÖTE
  Allmänt möte hålles när styrgruppen finner det lämpligt eller om det begärs av minst en tiondel av sammanslutningens medlemmar. Kallelse med dagordning skall vara publicerad elektroniskt minst två veckor i förväg. Möte kan hållas både via telefonkonferens och personligt möte.
 8. UPPLÖSNING AV SAMMANSLUTNINGEN
  För upplösning av sammanslutningen krävs beslut med minst tre-fjärdedels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten med minst två veckors mellanrum. Vid sammanslutningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla lämpligt amatörradiosatellitprojekt eller person som kan gynna svenska radioamatörer. Styrgruppen ska lämna förslag på lämpligt projekt eller person i första mötet och beslut fattas på avslutande möte. Om medlem så önskar att driva namnet AMSAT-SM i någon form ska beslut om detta tas på avslutande möte.