Categories
Members news

Allmänt möte 4/11 2019

Protokoll AMSAT-SM allmänt möte 2019-11-04 kl 20.30

1: Mötets öppnande
Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fyra (4) medlemmar:
Lars SM0TGU
Håkan SM7WSJ
Inge Björk SM4JLX
Leif Holmgren SM4RPQ

2: Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3: Val av justeringsman, tillika rösträknare
Till justeringsman valdes Inge Björk.

4: Godkännande av kallelse
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5: Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6: Upprättande och godkännande av röstlängd
Fullmakt har inkommit från 11 medlemmar:
Mats Ericson SM4EPR (FÖR)
Krister Berg SM2OWW (FÖR)
Andreas Önnebring SM7VDE (FÖR)
Jon Eriksson SM4UZM (FÖR)
Kent Larsson SM7DSE (FÖR)
Stig A Comstedt SM5DUB (FÖR)
Willie Blom SA0BSV (FÖR)
Niklas Hiis SM0HIZ (FÖR)
Kennet Krutysza (FÖR)
Bo Bergström SM7KPG (FÖR)
Carl-Axel Lindberg SM6NZV (FÖR)

7: Behandling av styrelsens proposition och omröstning
Antal FÖR styrelsens proposition: 11 fullmakter + 3 mötesdeltagare = 14 st
Antal MOT styrelsens proposition: 1 mötesdeltagare
Omröstningsresultat: Propositionen godkändes.

8: Mötets avslutande.
Mötet avslutades.
Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Inge Björk


Kallelse
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt möte måndagen den 4/11 2019 kl 20.30 till ca 21.00. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret. Innan mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Om du inte har tillfälle att deltaga på mötet kan du skicka in en fullmakt via e-mail där du tydligt anger och du röstar FÖR eller EMOT styrelsens proposition.

Dagordning

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötesordförande och sekreterare.
  3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
  4. Godkännande av kallelse.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
    Läs hela propositionen här.
  8. Mötets avslutande.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.