Kallelse till allmänt möte 4/11 2019Kallelse
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt möte måndagen den 4/11 2019 kl 20.30 till ca 21.00. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret. Innan mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Om du inte har tillfälle att deltaga på mötet kan du skicka in en fullmakt via e-mail där du tydligt anger och du röstar FÖR eller EMOT styrelsens proposition.

Dagordning

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötesordförande och sekreterare.
  3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
  4. Godkännande av kallelse.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
    Läs hela propositionen här.
  8. Mötets avslutande.