Categories
Members news

Förslag till ett nytt AMSAT-SM

Proposition från AMSAT-SMs styrelse angående upplösning av AMSAT-SM som förening och bildande av ny sammanslutning kallad
AMSAT-SM

Bakgrund:
AMSAT-SM har en stolt historia som en aktiv förening i amatörradio-Sverige. Tiden innan internet blev varje persons tillgång hade vi egen försäljning av böcker och hårdvara, en telefon-BBS och medlemstidning som kom ut minst fyra ggr/år. Medlemstoppen var i samband med Oscar-40 med ca. 500 betalande medlemmar. Vi hade även ett seriöst projekt att försöka bygga en egen satellit.

I samband med att internet växte och det blev möjligt att skaffa information och köpa utrustning från hela världen på ett enkelt sätt minskade även intresset för AMSAT-SM som förening. Medlemstidningen Journal fick läggas ner pga. det kom in för få artiklar. Medlemsavgiften är sedan dess 0 kr vilket har gjort att vi lyckats ha kvar över 100 medlemmar. På det sista fysiska årsmötet kom noll (0) medlemmar och vi gick då över till att ha möten via telefonkonferens.

De senaste åren har det varit mycket svårt att få medlemmar att deltaga på årsmötet och med detta ge styrelsen ansvarsfrihet, vi har varit på gränsen flera gånger att behöva ställa in årsmötet. Om någon av styrelsemedlemmarna hastigt skulle lämna styrelsen, tex. pga. sjukdom, har vi enligt stadgarna ingen giltig styrelse då det inte finns någon suppleant som kan ta över. Stadgarna har ändrats flera gånger för att kunna driva föreningen vidare med allt färre personer i styrelsen. Flertal försök att få in nya personer till styrelsen har gjorts utan resultat (undantaget Inge Björk som ny kassör) då vi inte har en fungerande valberedning.

Samtidigt är intresset för amatörradio-satelliter internationellt stort! AMSAT-SM växer kraftigt på Twitter där vi nu (oktober 2019) har 863 följare. Vi utbyter information med alla de “stora” namnen inom hobbyn och har kontakt med de tre stora i AMSAT-världen (USA, England och Tyskland). Vi i styrelsen är stolta över AMSAT-SM och tycker det är roligt att representera AMSAT från Sverige.

Styrelsens förslag till AMSAT-SMs framtid:
Vi anser att AMSAT-SM som förening är ett avslutat kapitel pga. problemen beskrivna ovan och vill driva AMSAT-SM vidare i framtiden på ett nytt och mer lättrörligt (agilt) sätt där vi kan förändras och förbättras kontinuerligt. Vi kommer få möjlighet att arbeta med frågor och information runt satelliter istället för att fundera på om vi lyckas få igenom ännu ett årsmöte. Styrelsen föreslår därför följande:

– Föreningen AMSAT-SM upplöses
– Sammanslutningen AMSAT-SM bildas där AMSAT-SM nuvarande styrelsemedlemmar bildar en styrgrupp
– Sammanslutningen AMSAT-SM styrs av riktlinjer (se nedan “Riktlinjer för AMSAT-SM”)
– Allt kapital överförs från AMSAT-SM till den nya sammanslutningen AMSAT-SM
– Alla övriga AMSAT-SM-relaterade aktiviteter och konton (HF-nätet, amatörradiosignalen SK0TX, webbsidan, Twitter, Google, utställningsmaterial och övrigt) överförs till sammanslutningen AMSAT-SM

Lars Thunberg SM0TGU kommer, om förslaget går igenom, att sponsra AMSAT-SMs webbkostnad med ca. 1000 kr/år.

Vad innebär det för mig som medlem i AMSAT-SM:
I praktiken blir det ingen förändring alls förutom att det inte kommer hållas ett årsmöte då det inte finns någon styrelse. AMSAT-SM kommer att finnas kvar och synas precis som förut. Kanske vill Du ingå i styrgruppen? Du är välkommen direkt och det behövs inget årsmöte för beslut.

Vad händer om medlemmar i AMSAT-SM röstar nej till förslaget?
Om styrelsens förslag röstas ner uppstår en helt ny situation. De personer som röstat nej måste då ta ansvar för AMSAT-SM och i praktiken presentera ett förslag där det framgår hur AMSAT-SM som förening ska kunna fortsätta att finnas kvar. De bör även vara drivande i att presentera en ny styrelse.

Tidplan:
– November 2019: Allmänt möte nr 1. Den enda punkten på detta möte är styrelsens förslag enligt ovanstående. Omröstning nr 1 sker i frågan.
Uppdaterat: Mötet hölls den 4/11 2019 och en majoritet röstade FÖR förslaget.
– 25:e februari 2020: Årsmöte. Förutom stadgeenliga punkter sker omröstning nr 2 i frågan.
Uppdaterat: Mötet hölls den 25/2 2020 och en majoritet röstade FÖR förslaget.
– 10:e mars 2020: Allmänt möte nr 2. Den enda punkten på detta möte är styrelsens förslag enligt ovanstående. Omröstning nr 3 sker i frågan. Om medlemmarna röstar ja ansvarar styrelsen för att föreningen upplöses. Sammanslutningen AMSAT-SM bildas vid samma tidpunkt.
Uppdaterat: Mötet hölls den 10/3 2020 och en majoritet röstade FÖR förslaget.
– Mars 2020: AMSAT-SM hemsida uppdateras och styrgruppen kan börja arbeta med det nya AMSAT-SM!

Förslag till riktlinjer för sammanslutningen AMSAT-SM

1. NAMN
Sammanslutningens namn är The Swedish Radio Amateur Satellite Group, förkortat AMSAT-SM.

2. ÄNDAMÅL
AMSAT-SM är en religiös och politiskt oberoende sammanslutning vars ändamål är att sprida och stimulera intresset för att använda amatörradio via satellit. Sammanslutningens inriktning styrs av dessa riktlinjer som kan justeras löpande.

3. VERKSAMHET
Sammanslutningen skall:
A) aktivt stödja amatörradiosatellitprojekt med prioritet på svenska högskolor och universitet.
B) genom internationella kontakter förmedla information om den tekniska utvecklingen inom området satellitkommunikation.
C) genom en egen hemsida och andra medier sprida information om amatörradiosatelliter. Hemsidan är sammanslutningens officiella informationskanal.

4. EKONOMI OCH FINANSIERING
Styrgruppen har mandat att hantera fonderat kapital. Kapitalet ska förvaras hos den ekonomiansvariges egna bank på separat konto och löpande enkel kassabok ska föras. 
En fullmakt ska finnas mellan den som är ekonomiansvarig och styrgruppen där det framgår vilket konto som sammanslutningen har sina pengar på samt att när den ekonomiansvariga upphör med sitt uppdrag skall alla medel på detta konto utbetalas till i överenskommelsens namngivna personer.
En person utanför styrgruppen bör ha en roll motsvarande revisor. Den personen kan göra revision löpande men minst en gång per år. Som underlag finns styrgruppens beslutlogg, kassabok och kontoutdrag. För närvarande är första prioritet kostnader för hemsidan och domänen www.amsat.se  Ingen medlemsavgift ska tas ut men styrgruppen ska aktivt se till att donationer ska vara möjliga att göra.

5. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av var och en som är intresserad av sammanslutningens verksamhet och sker genom enkel registrering, utan adressuppgifter, på hemsidan. Medlemskap ska vara kostnadsfritt.

6. STYRGRUPP
Sammanslutningen leds av en styrgrupp bestående av personer med olika roller varav en person ska vara ekonomiansvarig. Styrgruppen fattar beslut löpande vid möten eller via mailkonversation och har mandat att hantera fonderade ekonomiska medel (kapital). Beslut noteras i en löpande beslutslogg. Styrgruppen har som mål att bestå av samma personer årsvis.

7. ALLMÄNT MÖTE
Allmänt möte hålles när styrgruppen finner det lämpligt eller om det begärs av minst en tiondel av sammanslutningens medlemmar. Kallelse med dagordning skall vara publicerad elektroniskt minst två veckor i förväg. Möte kan hållas både via telefonkonferens och personligt möte.

8. UPPLÖSNING AV SAMMANSLUTNINGEN
För upplösning av sammanslutningen krävs beslut med minst tre-fjärdedels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten med minst två veckors mellanrum. Vid sammanslutningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla lämpligt amatörradiosatellitprojekt eller person som kan gynna svenska radioamatörer. Styrgruppen ska lämna förslag på lämpligt projekt eller person i första mötet och beslut fattas på avslutande möte. Om medlem så önskar att driva namnet AMSAT-SM i någon form ska beslut om detta tas på avslutande möte.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.