Categories
Members news

Årsmötet 2018

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte tisdagen den 27 mars 2018. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av tre (3) medlemmar.
2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.
3. Till justeringsman valdes Kim Pettersson.
4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
6. Upprättad röstlängd godkändes; Lars T, Håkan H, Kim P.
Fullmakt har inkommit från: Henning Edgren SM6EKG, Stefan Petersen SM0PHK, Carl-Axel Lindberg SM6NZV, Jon Eriksson, SM4UZM
7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2017 kommenterades och godkändes.
8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:

Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.
13. Till valberedning: vakant
14. Årsmötet beslutade att medlemssavgift kvarstår att vara 0 (noll) kr.
15. Övriga frågor (endast diskussion):

– Lars informerade om att han kommer ställa ut AMSAT-SM på SSA årsmöte i Eskilstuna.
– Håkan berättade om en ham-aktivitet där han planerar att köra satellit. Mer info kommer!
– HF-nätet rullar på säger Håkan.
– Lars har kollat upp nya regler runt GDPR (Dataskyddsreformen) och förtydligat text vid registrering av ny medlem.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Kim Pettersson

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 27:e mars 2018 kl 20.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

  1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
  2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
    AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar finns på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2018-03-27

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2017 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2018-2019.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

 

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Aktiviteter under 2017
Föreningens aktivitet rullar på med diverse aktiviteter och informations-spridning via hemsidan och Twitter.

Under början av 2017 deltog Lars och Håkan runt KTH MIST-projekt med en del support runt markstationen. Resten av året har vi inte haft något mer med projektet att göra.

Kim var med och ställde ut på SSAs årsmöte på Gotland. Kim visade SDR och tracking av satelliter och hade även riggat sin Kenpro az/el rotor med ERC-3D styrning. Stort tack till Kim!

I maj nominerade AMSAT-SM Eskil van Loosdrecht till ARISS Europa styrelse. Eskil blev inte invald men fortsätter sitt arbete som koordinator inom ARISS.

I slutet av året gjorde vi en donation till ARISS på 285 US$. Detta var mycket uppskattat från ARISS-organisationen och AMSAT-NA.

Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt och fattat beslut via e-mail.

MIST-projektet
Som beskrivet ovan deltog Lars och Håkan runt projektet med en del support runt markstationen. Resten av året har vi inte haft något mer med projektet att göra. Vi står dock redo om hjälp behövs från KTH. Följ MIST på: https://mistsatellite.wordpress.com/

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är kostnadsfritt och inga donationer inkommit. Utgående saldo på bankkontot 2017-12-31 var
37 756 kr och årets resultat blev -3080 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 224 medlemmar att jämföra med 243 medlemmar för 2016. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året men ett antal ”spam-medlemmar” har hittats och rensats ut från registret.

Hemsidan och sociala medier
Under året har inga större tekniska eller grafiska förändringar gjorts men många nyheter och en del längre artiklar har publicerats.

Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 480 följare jämfört med 302 följare i slutet av 2016, vilket är en kraftig ökning!

Nyhetsbrevet kom ej ut under 2017 men redaktören SM0TGU Lars gör ett nytt försök under 2018.

Vi ser en jämn besökstrend på hemsidan, se bilaga nedan.

HFnätet SK7TX

AMSAT-SM håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.

Verksamhetsmål för 2018

  • Fortsätta vår medverkan, vid behov från KTH, i MIST-projektet.
  • Medverkan vid SSA årsmöte / ESA Hamfest i Eskilstuna i april.
  • Nytt försök med utlottningar av enklare utrustning (preamps och liknande).
  • Fortsätta sponsra personer och föreningar som bidrar till vår hobby.
  • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.
  • Förhoppningsvis kan vi berätta om ett nytt spännande samarbete runt ett satellitprojekt.


2018-03-11

Styrelsen i AMSAT-SM

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *