Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2019

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte tisdagen den 23 april 2019. Mötet hölls via telefonkonferens.

 1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av sex (6) medlemmar:
  Lars Thunberg
  Håkan Harrysson
  Inge Björk
  Göran Björk
  Johan Kallur
  Kim Pettersson
 2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.
 3. Till justeringsman valdes Göran Björk.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
 5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 6. Upprättad röstlängd godkändes.
  Fullmakt har inkommit från 8 medlemmar:
  Jon Eriksson
  Henning Edgren
  Carl-Axel Lindberg
  Stefan Petersen
  Niklas Hiis
  Kent Larsson
  Mats Helgeström
  Björn Samuelsson
 7. Verksamhetsberättelsen, som finns publicerad hemsidan, godkändes.
 8. Revisionsberättelsen lästes upp.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.
 11. Till styrelseledamöter valdes:
  Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ (omval)
  Kassör: Inge Björk – SM4JLX (nyval)
  Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU (omval)
 12. Till revisorer valdes Kim Pettersson – SM1TDX och Lars Malmrud – SM5TSP.
 13. Till valberedning: vakant och därmed tills vidare Håkan SM7WSJ
 14. Årsmötet beslutade att medlemssavgift kvarstår att vara 0 (noll) kr för 2019-2020.
 15. Övriga frågor (endast diskussion):
  – Lars informerade om att han fortsätter hjälpa MIST-projektet på KTH med frågor runt markstation. Dock har inget studiebesök kunnat anordas denna vår då Lars antenner är nerplockade pga. tillbyggnad på huset.
  – Eskil SM5SRR meddelande bara några timmar innan årsmötet att han avslutar sitt uppdrag som kontaktperson för ARISS.
  – Håkan arbetar vidare inom SSA vad gäller 2.4Ghz-tillstånden.
 16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Göran Björk

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 23:e april 2019 kl 20.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar finns på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen


Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2019-04-23

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2018 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem (tills vidare bestående av ordförande Håkan då posten är vakant).

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2019-2020.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.


AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet och valberedning då posten är vakant.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Ordförandes rader
Ännu ett år har passerat och vi kan konstatera att vi har mer tillgängliga satelliter än någonsin tidigare. Tyvärr har vi inte haft någon transponder i högre bana utan det är LEO satelliterna som dominerar. Man kan ändå köra långväga kontakter mot USA via AO-7 samt FO-29.
2019 blir ett spännande år då vi nu har den nya geostationära satelliten P4-A i position där dom initiala testerna pågår. Vad det här kommer att innebära för satellitamatörerna när den öppnar, blir mycket spännande att se. Ett litet orosmoln för oss i SM är att vi är starkt begränsade i upplänken på 2,4 GHz (PTS har sista ordet).
Jag vill ta tillfället att tacka våra funktionärer för arbete med hemsida, ekonomi och revision. Även ett stort tack till trogna deltagare i HF nätet som har varit igång varje söndag under 2018.
Håkan SM7WSJ

Aktiviteter under 2018
Vi började under februari med att donera 100 EUR till Mike Rupprecht, DK3WN, för hans utmärkta arbete under åren med avkodningsprogram för telemetri från amatörradiosatelliter.
SM0TGU Lars besökte SSA årsmöte/radiomässa i Eskilstuna under april och ställde ut i föreningens namn och där visade bla. SSTV-mottagning från ISS och SDR-programvara.
I november var det dags för en ny utlottning av utrustning, denna gång en LNB som kan användas för mottagning av Es´hail-2. 34 st var med i utlottningen vilket får ses som ett stort intresse.

MIST-projektet
Ingen nytt har hänt för AMSAT-SM under 2018 i detta projekt. Följ MIST på: https://mistsatellite.wordpress.com/

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är kostnadsfritt och inga donationer inkommit. Utgående saldo på bankkontot 2018-12-31 var 36 641 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 244 medlemmar att jämföra med 224 medlemmar för 2017. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året och att utloggningen av en LNB lockade ett antal nya medlemmar.

Hemsidan och sociala medier
Under året har många nyheter publicerats. Lars SM0TGU har pga. tillbyggnad på huset fått ta ner sina antenner så lyssningsrapporterna har uteblivit under senare delen av året men beräknas vara igång igen till våren 2019.
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, har ett flertal gånger under året rapporterat om pågående ARISS-aktivitet och en del har sedan publicerats på hemsidan.
Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 668 följare jämfört med 480 följare i slutet av 2017, vilket är mycket positivt!
Vi ser en något sjunkande besökstrend på hemsidan, se bild längst ner.

HF-nätet SK7TX
Ett stort tack till trogna deltagare i HF nätet som har varit igång varje söndag under 2018.

Verksamhetsmål för 2019
De är för tillfället följande:
– Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.
– Bevaka satellitfrågor inom IARU via Håkan SM7WSJ som är satellitfunktionär i SSA.
– Vid behov support till projektet MIST.

2019-01-20 Styrelsen i AMSAT-SM

Statistik AMSAT-SM web 2018

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.