Kallelse till allmänt avslutande möte 10/3 2020

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt avslutande möte tisdagen den 10:e mars 2020 kl 20.30. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan både till årsmöte och efterföljande allmänna möte sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet och efterföljande allmänna möte kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Förslag till utformning av fullmakt är enligt följande (du får självklart ändra texten efter egna val):

Jag, Förnamn Efternamn, lämnar härmed min fullmakt till årsmötet den 25/2 och allmänna möte 10/3 och röstar FÖR styrelsens proposition och FÖR styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
Ort / Datum

Innan årsmötet och allmänna mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
  Läs hela propositionen här.
 8. Mötets avslutande
  Om punkt 7 omröstning är FÖR kommer AMSAT-SM som förening att härmed läggas ner.
  Strax därefter bildas AMSAT-SM som sammanslutning av den nya styrgruppen.