Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2017

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 1 mars 2017. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fyra (4) medlemmar.
2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.
3. Till justeringsman valdes Inge Björk.
4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
6. Upprättad röstlängd godkändes; Lars T, Håkan H, Kim P och Inge Björk. En (1) fullmakt från Carl-Axel Lindberg hade inkommit till mötet.
7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2016 kommenterades och godkändes.
8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.
11. Till styrelseledamöter valdes:

Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.
13. Till valberedning: vakant
14. Enligt gällande beslut är medlemsavgiften 0 kr under hela 2017. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet 2017 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2018.
15. Övriga frågor (endast diskussion):
– Inge berättade om arbetet med SDR-mottagare med inriktning att ta emot satelliter. Vi följer detta med intresse!
– Kim informerade om att han eventuell kommer ställa ut AMSAT-SM på SSA årsmöte Gotland. Lars har utställningsmaterial sedan förra året.
– Kim har hittat en lösning för föreningens kapital. Det kommer att placeras i Kims bank och ordförande kommer ha förfoganderätt till kontot. Därmed får vi ingen bankkostnad.
– Lars föreslår inför nästa årsmöte någon form av möjlighet till fullmaktsregistrering på hemsidan för att få något fler underlag till val av styrelseledamöter.

16. Mötet avslutades.

Protokollförare: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av: Inge Björk

Årsmötesprotokoll 2017 (PDF)

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 1:a mars 2017 kl 20.30. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

  1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
  2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
    AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar finns på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2017-03-01

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2016 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2017-2018.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

 

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Ordförandes rader
Om vi tittar tillbaka på året som passerat har det varit många nya satelliter och nyheter som har presenterats. Vi har även väldigt mycket nytt att se fram emot kommande år med både högtflygande och låga banor.
Det känns som på sin plats att speciellt tacka Lars SM0TGU för både medverkan på SSA årsmöte samt det eleganta arbetet med vår hemsida.
Jag vill även tacka Kim SM1TDX för arbetet som kassör.
Som ni vet så söker vi efter fler som vill deltaga i arbetet med AMSAT-SM och det som jag först kommer att tänka på är platsen för valberedning som behöver tillsättas.
Sist men inte minst vill jag även tacka deltagarna på vårat HF nät som troget håller igång så gott som varje söndag och delar lite information om vad man har snappat upp under veckan som gått.
Med vänlig hälsning Håkan SM7WSJ

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året koncentrerats till informationsverksamhet och KTHs MIST-projekt. I övrigt se ordförandens rader ovan.
I januari skänkte föreningen ett större antal äldre nummer av AMSAT-SM INFO till en intresserad medlem. Vi har numera nästan alla nummer inscannade och utlagda på hemsidan.
Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med fem deltagare. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla. Vi konstaterar att intresset för årsmötet är fortsatt mycket lågt och därmed fortsatt motiverat att hållas via telefon.
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt och fattat beslut via e-mail.
AMSAT-SM deltog under SSA årsmöte den 23 april vilken var ett av årets verksamhetsmål. Trots ett något (upplevt) lågt besökarantal var det under hela tiden alltid någon intresserad som var hos vår monter. Vi visade telemetrimottagning av Funcube AO-73, hemmabyggda antenner, SDR-mottagare för satellit och delade ut äldre nummer av AMSAT-SM INFO. Den vanligaste frågan var ”vilken satellit kan jag börja med?” och för detta delade vi ut ett A4-informationsblad med frekvenser för AO-85 och AO-73. Inför årsmötet gjorde vi en mindre investering i montermaterial som nu finns att återanvända för framtida möten.
Under hösten lottade vi ut en SDR-mottagare vilket var mycket uppskattat. Ca. 60 personer deltog och vinnaren blev Michelle/SA6YLE.

MIST-projeketet
Under 2016 har AMSAT-SM fått en unik möjlighet att hjälpa till med KTHs satellitprojekt MIST via Håkan SM7WSJ och Lars SM0TGU. Håkan har hjälp till runt frekvenser och callsign och Lars runt arbetet kring markstationen på KTH. 2017 fortsätter föreningen att bidra med kunskap främst vad gäller markstationen. Följ MIST på: https://mistsatellite.wordpress.com/

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är kostnadsfritt och inga donationer inkommit. Utgående saldo på bankkontot 2016-12-31 var
42 836,78 kr och årets resultat blev -3379,22 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 243 medlemmar att jämföra med 164 medlemmar för 2015. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året.

Hemsidan
Under året har inga större tekniska eller grafiska förändringar gjorts men många nyheter och en del längre artiklar har publicerats.
Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 302 följare jämfört med 136 följare i slutet av 2015.
Vi startade ett nyhetsbrev via e-mail enligt verksamhetsmålet för 2016. Under året kom sex (6) bnyhetsbrev ut.
Vi ser en jämn besökstrend som ser ungefär ut som 2015. Det är dock svårt att få bra statistik från vårt webbhotell.

HF-nätet SK7TX
AMSAT-SM håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.

Verksamhetsmål för 2017

  • Fortsätta vår medverkan i MIST-projektet.
  • Ha fler utlottningar av enklare utrustning (preamps och liknande).
  • Ha som mål att skriva artiklar och notiser till ESR och QTC.
  • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.

2017-01-15
Styrelsen i AMSAT-SM

Verksamhetsberättelse 2016.pdf

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.