Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2016

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 6 april 2016. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Göran Björk SM0IKR.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes; Lars T, Håkan H, Göran Björk, Inge Björk. En (1) fullmakt från Carl-Axel Lindberg hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2015 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning: vakant

14. Enligt gällande beslut är medlemsavgiften 0 kr under hela 2016. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet 2016 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2017.

15. Övriga frågor (endast diskussion):
– Mötesdeltagarna tog upp idén om en SDR-mottagare på webben anpassad för satellit. Det krävs dock en del arbete för att få igång en sådan funktion så att det inte bara blir en vanlig mottagare.
– Lars informerade om AMSAT-SM deltagande på SSA årsmöte i april.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av Göran Björk SM0IKR

Protokoll årsmöte 2016.pdf

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 6:a april 2016 kl 20.30. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

  1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
  2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
    AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2016-04-06

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2015 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2016-2017.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Ordförandes rader
2015 passerade fort och vi fick upp många nya småsatelliter med telemetri och diverse experiment.
Inom AMSAT-SM tog vi beslut att sända ett ordentligt bidrag till den kommande Amerikanska satelliten FOX-1C.
Vi har även främst genom Lars SM0TGU haft en bra bevakning och rapportering via vår hemsida där vi ofta är snabba med vad som är på gång.
Vi håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.
Vi har inte haft någon tillströmning av nya användare på satelliterna och det märks tydligt att det är en riktig DX satellit som saknas för att få till det där lilla extra intresset.
Det finns ett intressant uppslag från USA där vi eventuellt kan få upp den vilande P3E med hjälp av ett statligt projekt vilket naturligtvis är omgärdat av hög sekretess.
Det finns även ett par projekt med transpondrar på en geostationär satellit på gång som verkar lovande.
Vi hoppas på ett givande 2016
Med vänlig hälsning Håkan SM7WSJ

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har varit låg med bidraget till FOX-1C som den i huvudsak största enskilda aktiviteten. I övrigt se ordförandens rader ovan.
Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med fem deltagare. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt via e-mail.
Vi har under året gjort skapat en ny logotyp och gjort reklam för detta i samband med lanseringen. Samtidigt förbättrade vi vår information om föreningen på Google och Google maps (prova att söka på AMSAT-SM för att se resultatet).
Ett samarbete har diskuterats med SSA runt information i QTC.
Dragonskolan i Umeå hade den 4:e december en telebridge-kontakt med ISS och Astronaut Kjell Lindgren. Eskil SM5SRR har deltagit i förberedelserna som ARISS kontaktperson.

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är gratis och inga donationer inkommit. Årets utgifter är donationen om $1600 [14 499kr] till AMSAT-NA:s FOX-projekt den stora utgiften. Utgående saldo på bankkontot 2015-12-31 var 46 216,00 kr och årets resultat blev -15 087,24 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 164 medlemmar att jämföra med 144 medlemmar för 2014. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året.

Hemsidan
Under året har inga större förändringar gjorts men många nyheter har publicerats. Då redaktören Lars SM0TGU blivit mer aktiv med att lyssna på satelliter har ett större antal lyssningsrapporter på telemetri publicerats.
I samband med lansering av ny logotyp uppdaterades vissa sidor på hemsidan.
Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 136 följare från hela världen.
Mailinglistan är fortsatt aktiv med något högre aktivitet än 2014. 133 st är medlemmar på listan som inte har någon koppling till medlemsskap i föreningen.
Vi ser en jämn besökstrend som är något lägre än 2014. Det är dock svårt att få bra statistik från vårt webbhotell.

HF-nätet SK7TX
AMSAT-SM håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.

Verksamhetsmål för 2016

  • Starta ett nyhetsbrev på mailinglistan.
  • Deltaga som utställare under SSA årsmöte i Täby.
  • Skriva artiklar och notiser till ESR och QTC.
  • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.

2016-02-02
Styrelsen i AMSAT-SM

Verksamhetsberättelse 2015.pdf

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.