Categories
Members news

Årsmötet 2015

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 1:a april 2015. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Kim Pettersson.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. En (1) fullmakt hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2014 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Angående valberedning: Håkan frågar Ingemar Myhrberg om intresse finns att kvarstå. Om inte blir posten vakant och styrelsen letar efter ny valberedning.

14. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 förblir 0 kr.

15. Övriga frågor (endast diskussion):

– Kim och Håkan berättade om sponsring av Echo-projektet som AMSAT-SM ska göra. Pengarna är dock inte överförda ännu, Kim letar efter kontaktperson hos AMSAT-NA.
– Håkan informerade om ballongprojektet som inte är nerlagt men det är nästan omöjligt att få tillstånd för lyft vid Håkans QTH.
– Lars ska ta reda på vilken praxis som gäller för en förening om flera styrelsemedlemmar plötsligt hoppar av. Detta för att göra en nödplan för AMSAT-SM om det skulle inträffa. Lars meddelar resultatet på hemsidan.
– Göran föreslog att AMSAT-SM går ut med en efterlysning på nya styrelsemedlemmar i SSA-bullen. Lars verkställer detta.
– Inge efterlyste ett QTH i södra Sverige för att sätta upp en KV SDR-mottagare. Kim skulle kolla möjligheter på Gotland.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av Kim Pettersson SM1TDX

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 1:a april 2015 kl 20.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

  1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
  2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
    AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2015-04-01

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2014 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag saknas den 18/3 men samtliga styrelseledamöter har möjlighet att sitta kvar.

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag saknas den 18/3.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2016.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

 

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Ordförandes rader
Som det ser ut för tillfället så har vi ett bra intresse för hemsidan och vi är mer och mer en informationskanal än ute och visar upp oss. Vi får lite då och då förfrågningar om medverkan på olika klubbträffar samt även årsmöten. Tyvärr så är vi i ett läge där det råder brist på aktiva utövare och medlemmar vilket betyder att vi i stort sett tackar nej till det mesta.
Vårat informationsnät på kortvåg (3740 KHz kl 10.00 söndagar) har sakta och säkert tunnats ut till att vi nu bara är nere på 3 ordinarie deltagare. Vi har väldigt tråkigt fått se att vi tappar vänner på vägen och det fyller inte på med nya utövare. I och med att vi är så få deltagare har vi mer och mer blivit undantryckta från den ordinarie frekvens som har aktiverats av AMSAT-SM i många år och vi hamnar ofta några KHz +/-.
På satellitfronten ute i världen ser det väldigt bra ut med mycket aktivitet från rymdstationen samt flera nya spännande satelliter på gång. För att nämna några så har vi FOX-1 på gång från AMSAT-NA samt även en efterträdare till VO-52 från Indien. Man får inte heller glömma den mycket spännande geostationära amatörradio transpondern som planeras på en kommersiell satellit. Det har även dykt upp mer och mer experiment runt deep space samt månen vilket ger ännu mera bredd i satellitintresset.
Får vi upp en pålitlig lättkörd FM satellit (Fox-1 ?) så finns planer på ett svenskt satellitdiplom där man skall kontakta alla distrikten, vilket bör medföra lite nya utövare samt även utrymme för expeditioner då inte alla distrikten är representerade via satellit.
Vi har även under året funderat lite på ett ballongexperiment men har fått kalla handen på uppsläpp här nere i södra SM där vi kunde fått till ett uppsläppsteam. Dock är inte det projektet lagt på is men det krävs ordentliga förberedelser samt någon som kan ordna uppsläpp från värmlandsrutan. (Att få ett tillstånd för sådana här uppsläpp är både dyrt och avancerat att få.)
För oss som är aktiva på satellit så erbjuds det många tillfällen till trevliga kontakter och det kommer lite då och då förfrågan om planerade aktiviteter där man vill köra Sverige för första gången. Vi har för närvarande AO-7 FO-29 SO-50 AO-73 att använda oss av där dom två förstnämnda ger dom mest avlägsna kontakterna.
Med en tillönskan om ett intressant 2015 med många byggnationer och experiment.

mvh Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har varit låg efter 2013 års större förändring vad gäller inriktning och medlemshantering. Styrelsen beslutade att starta ett ballongprojekt med Håkan SM7WSJ som ansvarig. Pga. svårigheter med uppskjutningstillstånd är projektet något vilande men inte avslutat.
Lars SM0TGU körde under våren ett antennbyggprojekt som en blogg på hemsidan.
Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med sex deltagare. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet 2014 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2015. Styrelsen har valt att inte ändra på avgiften för 2015 som förblir 0 kr.
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt via e-mail.
Ett större antal inscannade nummer av AMSAT-SM INFO har under året lagts upp på hemsidan.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2014-12-31 var 61303,24 kr och årets resultat blev –564,96 kr. Föreningens enda utgift har varit hemsidan.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 144 medlemmar att jämföra med 109 medlemmar för 2013.

Hemsidan
Under året har inga större förändringar gjorts men många nyheter har publicerats. Ett antal nybörjarartiklar har lagts upp inom bla. HAB (ballonger) och telemetrimottagning.
Det är ett fortsatt högt tryck på Cubesats i världen med amatörradio ombord och AMSAT-SM försöker att skriva om varje ny Cubesat som kommer upp.
En satsning gjordes på att synas bättre på Twitter genom att lägga upp en del notiser på engelska. Vi ser att det finns ett intresse att dela (re-tweeta) våra notiser och speciellt det som handlar om mottagning av telemetri.
En större fokus har gjorts på notiser runt telemetrimottagning vilket dels beror på redaktörens ökade intresse att själv lyssna 🙂
Mailinglistan är fortsatt aktiv med något lägre aktivitet än 2013.
Vi ser en jämn besökstrend som håller i sig från mitten av 2013. Tyvärr finns inte längre någon detaljerad statistik kvar från innan år 2013.

HF-nätet SK7TX

Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Angående HF nätet så tappar vi mer och mer i antal. Just nu är det bara reguljära deltagare samt lite inhopp då och då av olika stationer. Läs även ordförandes rader här ovan.

Verksamhetsmål för 2014

  • Fortsätta driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskan från framtidsenkäten 2013 och enligt föreningens stadgar.
  • Fortsätta med ballongprojektet.
  • Bevaka nyheter och informera genom vår hemsida.
  • Vara beredd att instifta ett FM-diplom för satellit.

2015-02-19
Styrelsen i AMSAT-SM

Protokoll årsmöte 2015.pdf

Verksamhetsberättelse 2014.pdf

Dagordning årsmöte 2015.pdf

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *