Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2014

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2014

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 12 mars 2014. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av sex (6) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Håkan Lindley SM5HL.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. En (1) fullmakt hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2013 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg – SM0AIG.

14. Enligt gällande beslut är medlemsavgiften 0 kr under hela 2014.     Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet  2014 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2015.

15. Övriga frågor (endast diskussion):

– Verksamhetsmålen för 2014 lästes upp.
– Håkan SM7WSJ berättade om planer för ett diplom när en ny bra FM-satellit finns tillgänglig.
– Håkan fortsatte berätta om ballongexperiment. Mycket lagkrav och tillstånd inblandat som gör att det krävs en hel del planering innan det går att genomföra. Dock fortfarande en intressant idé som vi håller vid liv.
– SM0IKR berättade om SRA (Stockholms Radio Amatörer) ballong-planer och hur viktigt det är med korrekta tillstånd.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av: Håkan Lindley SM5HL

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 12 mars 2014 kl 19.00. Även årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Årsmöteshandlingar finns nedan, längst ner på sidan även som PDF. Välkomna via telefon!

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2014-03-12

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2013 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag:
Inge Björk – SM4JLX
Lars Malmrud – SM5TSP

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
Styrelsens förslag:
Ingemar Myhrberg – SM0AIG

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr till årsmötet 2015.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Ordförandes rader
Under året som gått så har vi sett ett väldigt stort antal nya satelliter i omloppsbana där ett av dom mer intressanta projekten har varit att följa AO-73 (funcube) som nu varit en månad i omloppsbana.

Fun-Cube projektet går nu in i ett nytt skede där det kommer att gå vidare mot utbildning inom skolvärlden. Det är ett väldigt fint projekt med syftet att intressera ungdomar för fysik och ett eventuellt framtida yrke med teknisk inriktning (Detta är något som Europa kommer att behöva i framtiden).

Projektet är väldigt djärvt nytänk, och som allt inom rymden förenat med stora risker där inget är självklart. Än så länge ser det väldigt bra ut och måste tas som ett skolexempel på hur man driver ett projekt.

Något som vi märkt under året är att det är många satellitoperatörer i nordamerika som letar efter Svenska stationer via satellit. Vi är då nere på väldigt låga elevationer och optimerade VHF/UHF stationer för att lyckas. Med andra ord råder det brist på starka aktiva Oscarstationer i Sverige (som ett tips till den som letar efter en ny utmaning).

Något som jag personligen ser fram mot under 2014 är att vi kanske ska få en ersättare till AO-51 då AMSAT-NA har sin starka FM satellit på väg upp i rymden. http://ww2.amsat.org/?page_id=1118. Kommer det upp en ny stark FM satellit igen så kommer både den mobila och portabla trafiken att få ett uppsving.

Vi har även medlemmar som arbetar mot målet att ta emot deepspace-signaler på 8,4GHz och det aktualiseras ännu mer nu, när vi ser en ökad aktivitet både runt Månen och Mars. Vi har även det intressanta HAM TV projektet från rymdstationen där man ska sända levande video på 2,4GHz.

Om vi sammanfattar året som gått så har vi i styrelsen genomfört en del förändringar både på hemsidan samt även hur vi har gjort oss mer synbara i SSA QTC samt ESR medlemsblad Resonans för att nå ut till så många läsare som möjligt.

Om det är någon av medlemmarna som skulle vilja gå in och bevaka och publicera något speciellt område inom rymden,satelliter, mikrovågor, forskning mm, så är vi öppna för alla förslag som kan föra verksamheten inom AMSAT-SM framåt. Det är inga hårda krav på hur mycket information det gäller, men det är intressant att bli så breda och kunniga som möjligt i vår verksamhet.

Ett riktigt gott nytt år 2014 tillönskas alla medlemmar och läsare av hemsidan.
mvh Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har präglats av den ”nystart” som styrelsen beslutade införa under våren. Som beslutsunderlag skapades en webbenkät (framtidsenkät) under maj. Resultatet av enkäten är publicerad på hemsidan och de viktigaste besluten efter enkäten som genomfördes var:

 • Medlemsregistret flyttades till hemsidan.
 • Kostnadsfritt medlemskap infördes med omedelbar verkan, gäller under hela 2014.
 • Hemsidan har förenklats och ett flertal nybörjarartiklar har skapats.
 • Beslut att vi ej ska publicera en egen medlemstidning ”på papper”. I och med samarbetet med ESR har vi nu möjlighet att få med artiklar i deras Resonans.
 • Antennprojekt som blev ett gemensamt inköp av antenn från USA.

Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med fem deltagare vilket fungerade utmärkt. Fyra fullmakter hade inkommit i förväg.

Styrelsen har under året haft två protokollförda möten. Utöver detta har vi haft tät kontakt via e-mail.

Janne SM0OFV har under året gjort ett stort arbete med att scanna in äldre nummer av AMSAT-SM INFO. PDF-filerna kommer att läggas upp på hemsidan under 2014.

AMSAT-SM och föreningen ESR (Experimenterande Svenska Radioamatörer) inledde under juni ett samarbete som till en början består av informationsutbyte. Som exempel har AMSAT-SM publicerat artiklar i ESRs utmärkta medlemstidning.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2013-12-31 var 61 868,20 kr och årets resultat blev -197,63 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 109 medlemmar. 65 av dessa har registrerat sig sedan införandet av medlemsregistret på hemsidan.

Hemsidan
Under juni gjordes en större uppdatering efter beslut tagna på styrelsemöte. Följande är några delar som uppdaterades:

 • Kategorin ”Nyheter på hemsidan” kunde blandas ihop med ”Satellitnyheter” och är nu därför omdöpt till ”Ändringar på amsat.se”.
 • Kategorin för nyhetsnotiser på engelska heter nu ”Recent Posts in English”.
 • Skapat nya menyer för ”Nybörjare” och ”Mer avancerat”. Börjat lägga upp utvalda inlägg under dessa menyer. Fler artiklar publicerade under hösten.
 • Flyttat om flera sidor, förenklat och förkortat informationen om vår verksamhet, skapat en ”Historia-sida”.
 • Uppdaterat en mängd artiklar bla. Satellitstatus.
 • Skapat ny funktion för att registrera sig som ny medlem.
 • Nytt utseende (tema).
 • Skapat en kanal för AMSAT-SM på YouTube för framtida videopubliceringar. Första filmerna publicerade under hösten.

Mailinglistan är fortsatt aktiv där aktiviteter som uppskjutningen av FUNcube genererade många e-mail.

För 2013 ser vi en kraftig ökning i antal besökare på hemsidan och speciellt i samband med den information vi publicerade i somras tillsammans med införande av fritt medlemskap.

HF-nätet SK7TX
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Håkan gör även en sammanställning som skickas ut på vår mailinglista och publiceras på hemsidan. From. 2013 används vår klubbsignal SK7TX.

Verksamhetsmål för 2014

 • Fortsätta driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskan från framtidsenkäten och enligt föreningens stadgar.
 • Skriva fler guider för nybörjare på hemsidan.
 • Planera för ett nytt satellitdiplom.
 • Uppdatera vårt teknikkompendium.
 • Lägga upp inscannade AMSAT-SM INFO på hemsidan.

2014-02-06
Styrelsen i AMSAT-SM

Dokument att ladda ner

Verksamhetsberättelse 2013.pdf

Dagordning årsmöte 2014.pdf

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.