Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2013

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2013

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 27 mars 2013. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Håkan Lindley och Anders Karlsson.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. Fyra fullmakter hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2012 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Propositionen angående stadgeändringarna godkändes.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg – SM0AIG.

14. Medlemsavgiften för 2014 beslutades bli 100:- för nya medlemmar och 0:- för nuvarande medlemmar.

15. Övriga frågor (endast diskussion):
– SM5HL Håkan föreslog att föreningens klubbsignal ska användas vid HF-nätet. Förslaget tas upp på nästa styrelsemöte.
– SM7WSJ Håkan nämnde att det vore önskvärt att ge ut ett nytt nummer av AMSAT-SM Journal i slutet av året. Lars SM0TGU och Kim SM1TDX påminde om den stora kostnad det innebär att skicka ut då det är oklart hur många adresser som är korrekta i medlemsregistret. Punkten kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
– SM0TGU Lars berättade att styrelsen redan har ett första planerat möte den 2:a april då frågan om medlemsregistret har hög prio.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Lars Thunberg SM0TGU

Justerat av:
Håkan Lindley SM5HL och Anders Karlsson SM7TJC

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 27 mars 2013 kl 19.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Välkomna via telefon!

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2013-03-27

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2012 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Proposition angående stadgeändringar.

Årsmötet 2012 godkände nedanstående proposition. Stadgeändring kräver ytterligare ett beslut på ett allmänt möte eller nästkommande årsmöte (detta årsmöte).

6. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör). För att vara beslutsmässig krävs närvaro av minst tre ledamöter. Val av ordförande, sekreterare, kassör och valfritt antal styrelseledamöter sker årligen. Övriga funktionärer tillsättes av styrelsen efter behov. Revisor och valberedning kan vara samma person. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

7. ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas varje år senast under april månad. Kallelse och dagordning skall vara publicerad minst två veckor i förväg via föreningens officiella informationskanal. Motioner, propositioner samt valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A) Mötets öppnande.
B) Val av mötesordförande och sekreterare.
C) Val av justeringsman, tillika rösträknare.
D) Godkännande av kallelse.
E) Godkännande av dagordning.
F) Upprättande och godkännande av röstlängd.
G) Styrelsens redovisning av verksamheten samt kassarapport.
H) Revisionsberättelse.
I) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
J) Behandling av motioner och propositioner.
K) Val av styrelseledamöter.
L) Val av revisor.
M) Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
N) Fastställande av medlemsavgift.
O) Övriga frågor (endast diskussion).
P) Mötets avslutande.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
Ordförande:    Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör:     Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:    Lars Thunberg – SM0TGU

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag:
Inge Björk
Lars Malmrud

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
Styrelsens förslag:
Ingemar Myhrberg – SM0AIG

14. Fastställande av medlemsavgift för år 2014.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Thomas Lindblad, SK0KTH, ordförande
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ansvarig för HF-nätet
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, kontaktperson mot ARISS

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har enbart bestått av informations-verksamhet. Ett försök gjordes under sommaren att anordna ett studiobesök på FRA museum vilket dock avslogs av myndigheten.
Föreningens årsmöte hölls på Albanova den 3:e maj 2012 i närvaro av fyra medlemmar varav endast två på plats (ordf. och sekr.). En uppmaning till medlemmarna att deltaga via Skype gav ej något gensvar.
På årsmötet togs ett första beslut till enklare stadgar för att anpassa föreningen till det låga antalet aktiva medlemmar.
Under övriga frågor gavs möjlighet att AMSAT-SM kan sponsra ett ballongprojekt inom Sverige. Något sådant projekt har dock ej varit aktuellt under 2012.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2012-12-31 var 62048 kr och årets resultat blev -2046 kr. Under 2012 har föreningen ej fått några nya medlemmar. Under december avslutades föreningens postgiro och vi har numera ett bankkonto i Ikano-banken. Detta beräknas spara som mest 2000 kr / år i avgifter.

Hemsidan
I oktober togs ett beslut att ta bort AMSAT-SMs satellitdatabas då det numera finns bättre uppdaterade sidor med liknande uppgifter tex. AMSAT-NA.
En mindre uppdatering gjordes av sidornas utseende för att anpassa oss till uppdateringar av hemsidans ”motor”, WordPress.
SM0TGU och SM7WSJ har kontinuerligt under året publicerat nyhetsartiklar.
Mailinglistan är fortsatt aktiv med 134 medlemmar och 108 mail under 2012.
För 2012 ser vi en minskning i antal besökare på hemsidan jämfört med 2011. Oktober till december var dock lika välbesökta som för 2011 med ca. 650 besök per dag.

HF-nätet
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under  söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Håkan gör även en sammanställning som skickas ut på vår mailinglista och  publiceras på hemsidan.

2013-01-10
Styrelsen

Dokument att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2012.pdf
Dagordning årsmöte 2013.pdf

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.