Categories
Beginners and operation

Satellitordlista

Altitude 
Satellitens höjd över jordytan.

Analoga satelliter
Satelliter över vilka man kan köra SSB, CW, FM Jämför: digitala satelliter.

Anomalistic period
Tiden mellan två successiva perigeum-passager.

AOS
Acquisition of signal. Den tidpunkt vid vilken en satellit stiger upp över horisonten och blir teoretisk hörbar.

Apogee 
Den punkt på satellitbanan där satelliten är längst bort från jorden.

Argument of perigee
En vinkel, som beskriver var perigeum (den punkt där satelliten är närmast jorden) befinner sig på satellitbanan. Vinkeln anger hur elipsens storaxel är orienterad i förhållande till ekvatorialplanet.

Ascending node (EQX)
Den punkt , där satellitbanan skär genom ekvatorialplanet när satelliten rör sig mot norr.

Azimuth 
Vinkel, mätt medurs i horisontalplanet med nordpunkten = 0 grader.

Bahn latitude and longitude
Vinklar, som anger, hur en spin-stabiliserad satellit,
(ALAT and ALON) vars huvudaxel alltid har samma riktning i rymden, är orienterad. När ALAT och ALON båda är noll pekar satellitens riktantenner rakt mot jorden, när satelliten befinner sig i apogeum.

Decay rate
Rate of change of mean motion. En parameter bland keplerelementen, vilken anger hur snabbt satelliten bromsas genom kontakt med jordatmosfären.

Descending node
Den punkt där satellitbanan skär igenom ekvatorialplanet, när satelliten rör sig söderut.

Digitala satelliter
Satelliter med vilka man kommunicerar med hjälp av digitala moder för att överföra texter och bilder.

Doppler shift
Den skillnad i frekvens mellan den utsända och den mottagna signalen, som uppstår om sändare och mottagare antingen närmar sig eller avlägsnar sig från varandra.

Downlink 
Nerlänken från en satellit till markstationen.

Eccentricity
Anger banellipsens form. Om eccentriciteten = 0 är ellipsen en cirkel. Eccetricity ingår bland keplerelementen.

EIRP 
Effective Isotropic Radiated Power.

Elevation
Riktningen till en satellit mätt i vertikalplanet. 0 grader motsvarar horisontlinjen.

EME 
Earth-Moon-Earth kontakter.

Epoch time
Ingår bland keplerelementen och anger den exta tidpunkten vid vilken banelementen är uppmätta.

EQX 
Ascending node

ESA 
European Space Agency

Footprint 
Den punkt där en tänkt linje från satelliten till jordens medelpunkt skär jordytan.

Geostationär satellit
En satellit med en cirkelrund bana, som ligger i ekvatorialplanet. Satelliten avverkar ett varv runt jorden per dygn och befinner sig därför hela tiden över samma punkt på jordytan.

GPS 
Global Positioning System är ett navigationssystem baserat på samverkande satelliter.

Ground track
Ground track = subsatellite path är den bana på jordytan som SSP beskriver under satellitens färd. SSP är Sub Satellite Point d.v.s. den punkt på jordytan som en tänkt linje mellan satelliten och jordens medelpunkt skär jordytan.

Inclination 
Vinkeln mellan satellitbanans plan och ekvatorialplanet.

ISS
International Space Station. Object number 25544.
Int.design. 1998-067A. Första delen (Zarja=Morgonrodnaden) sändes upp 20 november 1998

Keplerian orbital
Ett antal banparametrar,som erfordras för att elements matematiskt kunna definiera satellitens läge och bana. Värdena mäts in vid en godtycklig, men mycket exakt angiven tidpunkt epoch time. De parametrar, som ingår är mean anomaly, right ascention of ascending node (RAAN), inclination, eccentricity, argument of perigee och mean motion.

LEO
Low Earth Orbit. Vanligen banhöjder mellan 200 och 3000 km.

Linear transponder
Anordning i satelliten som tar emot ett visst frekvensområde t.ex. 21,210-21,250 MHZ samt transponerar det linjärt och återutsänder det inom området 29,410-29,450 MHz.

Line of nodes
n rät linje som går genom “the ascending node” och “the descending node”. Linjen utgör också skärningslinjen mellan ekvatorialplanet och banplanet.

LOS
Loss Of Signal är den tidpunkt vid vilken satelliten försvinner under horisonten och antages vara hörbar.

Mean anomaly (MA)
Anger var i banan satelliten befinner sig. Varvet delas in
i 360 tidsmässigt lika långa segement med början i Perigeum = 0 och Apogeum blir m a o 180. För amatörsatelliter använder man i stället modul 256. Apogeum blir då 128.

Mean motion
Det antal varv (perigee till perigee), som en satellit avverkar under ett soldygn = 1440 minuter.

Microsat
Liten satellit, vanligen med en vikt av 10-100 kg.

Minisat
Satellit med en vikt av 100-500 kg.

MIR
Bemannad sovjetiskrysk rymdstation. Störtade kontrollerat över Stilla havet 23 mars 2001.

NASA
US National Aeronautics and Space Administration.

NASDA 
Japanese National Space Development Agency

Nodal period
Tiden mellan två på varandra följande “ascending nodes.”

Orbital plane
Satellitens banplan.

OSCAR 
Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio t.ex. OSCAR 10 = AO – 10.

Perigee
Den punkt på satellitbanan som är närmast jorden.

Phase 3-satelliter
Tredje generationen amatörsatelliter i elliptiska banor t ex AO-10, AO-13 (Störtad) och AO-40.

Picosat
Liten satellit, normalt under 10 kg.

RAAN
Right ascension of ascending node är en vinkel, som definierar satellitens banplan i förhållande till en fixstjärna.

Sidereal day
Den tid det tar för jorden att rotera exakt 360 grader. En sidereal day är ca 1436,07 minuter.

Slant range
Avståndet mellan en satellit och en markstation.

Solar Day
Exakt 1440 minuter. Under ett soldygn roterar jorden något mer an 360 grader mätt i relation till riktningen till en fixstjärna.

Squint angle
inkeln mellan en satellits antennriktning och en tänkt linje mellan satelliten och markstationen. Vid en squint angle = 0 pekar huvudloben rakt mot markstationen.

SSP 
Sub Satellite Point är den punkt på jordytan där en tänkt linje mellan satelliten och jordens medelpunkt skär jordytan.

Telemetry
Mätvärden av olika slag, som sändes automatiskt per radio till markstationen.

True anomaly
En vinkel, som definierar satellitens position i sin bana. Ett vinkelben går från jordens medelpunkt genom perigeum och det andra från jordens medelpunkt genom satelliten. När satelliten befinner sig i perigeum är vinkeln = 0 och ökar därefter när satelliten rör sig mot apogeum.

Uplink 
Upplänken från markstationen till satelliten.

Window 
Det gemensamma tidsfönster under vilket två markstationer samtidigt kan ha kontakt med satelliten och därmed också med varandra.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *