Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

1000 followers on Twitter

Thank you all for more then 1000 followers on Twitter!

Nu i mitten av april 2020 har AMSAT-SM fått över 1000 följare på Twitter. Tack till alla!
/Lars SM0TGU

Kategorier
Ändringar på amsat.se Medlemsnyheter

Uppdateringar på AMSAT-SM hemsida mars 2020

Nu är alla uppdateringar klara efter att vi bildade sammanslutningen AMSAT-SM. I korthet är det följande:

Beskrivning av vad AMSAT är och vår historik:
https://www.amsat.se/vad-ar-amsat/

Beskrivning vad vi gör idag, vår verksamhet:
https://www.amsat.se/om-amsat-sm/

Aktuella riktlinjer (istället för stadgar) och gällande styrgrupp finns här:
https://www.amsat.se/styrgrupp-riktlinjer/

Och sedan har vi en kortare sammanställning på engelska:
https://www.amsat.se/english-info/

Du som är medlem kan logga in på hemsidan. Då får du ytterligare information och detaljer om hur vi driver sammanslutningen.
Där kan du även ladda ner gamla AMSAT-SM INFO och AMSAT-OZ Journal:
https://www.amsat.se/medlemsservice-2/

73
Lars SM0TGU

Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

Sammanslutningen AMSAT-SM bildas

Idag den 10 mars 2020 bildades sammanslutningen AMSAT-SM i samband med att föreningen AMSAT-SM lades ner. Processen att skapa ett AMSAT-SM för framtiden påbörjades efter årsmötet 2019 och nu är vi redo för att driva AMSAT-SM vidare på ett nytt och enklare sätt.

Alla aktiviteter som ingick i föreningen övergår till nu till sammanslutningen. Hemsidan kommer att uppdateras under mars med nya riktlinjer och övrig relevant information.

Välkommen med oss in i framtiden. AMSAT-SM är amatörradio via satellit!

Today, March 10, 2020, the AMSAT-SM group was formed in connection with the closure of the AMSAT-SM organization. The process of creating AMSAT-SM for the future began after the 2019 annual meeting and now we are ready to continue with AMSAT-SM in a new and simpler way.

All activities that were part of the old AMSAT-SM are now transferred to the new group. The website will be updated in March with new steering guidelines and other relevant information.

Welcome with us into the future. AMSAT-SM is Amateur Radio via Satellite!

Kategorier
Medlemsnyheter

Några förtydliganden inför AMSAT-SM i förändring

Här kommer några förtydliganden, eller svar på några frågor, inför AMSAT-SM förändring då vi går från att vara en förening till en sammanslutning:

Jag vill gärna vara med i styrgruppen men det finns ju inget årsmöte, hur gör jag?
Det stämmer, AMSAT-SM kommer inte ha någon valberedning eller inröstning genom årsmöte. Om du vill hjälpa till kontaktar du helt enkelt styrgruppen. Har du bra idéer och är villig att hjälpa till kommer du ingå i styrgruppen direkt och behöver inte vänta ett år.

Jag har en motion att lämna in men det finns ju inget årsmöte!
Har du en bra idé som du tycker AMSAT-SM ska genomföra, och de faller inom riktlinjerna, kontaktar du styrgruppen som då tar beslut om det ska genomföras eller inte.

Det kommer inte finnas en vald revisor. Hur vet jag att pengarna förvaltas enligt riktlinjer?
Det stämmer att det inte kommer finnas en vald revisor eftersom vi inte kommer vara en förening. Men, i våra nya riktlinjer står det att det bör finnas en revisor som inte ingår i styrgruppen. Revision kan då utföras kontinuerligt, inte bara en gång per år. Så i praktiken kommer kontrollen bli bättre.
Tilläggas ska, att om vi skulle fortsätta som förening och inte skulle hitta en revisor, så skulle vi inte uppfylla stadgarna. Detsamma gäller om vi inte skulle hitta en ordförande. AMSAT-SM som sammanslutning kan fortsätta att fungera med endast en person, om så blir fallet, eftersom vi låter riktlinjerna hela tiden anpassas till den verklighet vi befinner oss i.

Kategorier
Medlemsnyheter

AMSAT-SM hos SK5AA

Den 13/2 2020 fick jag möjlighet att hålla föredrag om satelliter och amatörradio hos Västerås Sändaramatörer SK5AA. Ca. 30 besökare hade dykt upp och det ställdes en del bra frågor.
Tack till alla som kom!
73 Lars SM0TGU

Kategorier
Medlemsnyheter

Allmänt avslutande möte 10/3 2020

Protokoll AMSAT-SM allmänt möte 2020-03-10 kl 20.30

1: Mötets öppnande
Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar:

Lars SM0TGU
Håkan SM7WSJ
Inge Björk SM4JLX
Leif Holmgren SM4RPQ
Kim Pettersson SM1TDX

2: Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3: Val av justeringsman, tillika rösträknare
Till justeringsman valdes Leif Holmgren.

4: Godkännande av kallelse
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5: Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6: Upprättande och godkännande av röstlängd
Fullmakt har inkommit från åtta (8) medlemmar. Se även kopia på resp. fullmakt som bilaga till detta protokoll.

Kennet Krutysza (FÖR)
Göran Björk SM0IKR (FÖR)
Carl-Axel Lindberg (FÖR)
Krister Berg (FÖR)
Willie Blom (FÖR)
Mats Ericson (FÖR)
Kent Larsson (FÖR)
Kåre Lekebjer (FÖR)

7: Behandling av styrelsens proposition och omröstning
Länk till propositionen

Antal FÖR styrelsens proposition: 8 fullmakter + 5 mötesdeltagare = 13 st
Antal MOT styrelsens proposition: 0 mötesdeltagare
Omröstningsresultat: Propositionen godkändes och AMSAT-SM som förening läggs därmed ned.

8: Mötets avslutande.
Mötet avslutades och den nya styrgruppen fortsätter med bildandet av Sammanslutningen AMSAT-SM.

Vid protokollet: Lars Thunberg
Justerat av: Leif Holmgren

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till allmänt avslutande möte tisdagen den 10:e mars 2020 kl 20.30. Mötet kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan både till årsmöte och efterföljande allmänna möte sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet och efterföljande allmänna möte kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Förslag till utformning av fullmakt är enligt följande (du får självklart ändra texten efter egna val):

Jag, Förnamn Efternamn, lämnar härmed min fullmakt till årsmötet den 25/2 och allmänna möte 10/3 och röstar FÖR styrelsens proposition och FÖR styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
Ort / Datum

Innan årsmötet och allmänna mötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Behandling av styrelsens proposition och omröstning.
  Läs hela propositionen här.
 8. Mötets avslutande
  Om punkt 7 omröstning är FÖR kommer AMSAT-SM som förening att härmed läggas ner. Enligt styrelsens proposition överförs ekonomiska medel till den nya sammanslutningen ”AMSAT-SM”.
  Strax därefter bildas AMSAT-SM som sammanslutning av den nya styrgruppen.