Styrelsen och stadgar

Styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen använder du kontaktformuläret. Vi svarar oftast samma dag.

Ordförande, Satellitfunktionär SSA, ansvarig för HF-nätet

Håkan är även satellitfunktionär inom SSA

Håkan Harrysson – SM7WSJ

Kassör

Inge Björk – SM4JLX

Sekreterare, ansvarig för hemsidan och medlemsservice

Lars Thunberg SM0TGU
Lars Thunberg – SM0TGU

Lars SM0TGU  skriver: “Jag körde i början av 1990 mycket satellit bla. från de ryska RS-satelliterna, AO-10 och AO-13. De roligaste stunderna hade jag via DX-satelliten AO-13 där jag med enkel utrustning körde stora delar av världen. Jag har även byggt egna digitala modem (tex. packet och RTTY) och antenner av olika slag. Sedan min flytt till Stockholm i slutet av 90-talet hade jag en längre period där jag var QRT men under 2013 har jag åter igen börjat lyssna på satelliter och mitt främsta intresse är nu telemetrimottagning. Jag har alltid varit med runt styrelsen i AMSAT-SM och följer kontinuerligt utvecklingen inom vår hobby.”  Läs mer på min hemsida.

Funktionärer
Valberedning

Vakant, tills vidare ordförande Håkan SM7WSJ

Revisor

Kim Pettersson – SM1TDX

Revisor

Lars Malmrud – SM5TSP


Stadgar Uppdaterade 2013-04-08

1. NAMN

Föreningens namn är The Swedish Amateur Satellite Group, förkortat AMSAT-SM.

2. ÄNDAMÅL

AMSAT-SM är en ideell förening vars ändamål är att främja tekniskt framåtskridande, främst inom satellitkommunikation och rymdteknologi genom att bland radioamatörer stimulera intresset för forskning och vetenskap, speciellt inom området avancerad radiokommunikation.

3. VERKSAMHET

Föreningen skall:

A) aktivt stödja amatörsatellitprojekt
B) genom internationella kontakter förmedla information om den tekniska utvecklingen inom området avancerad radiokommunikation och speciellt satellitkommunikation.
C) genom en egen hemsida sprida information om amatörradiosatelliter. Hemsidan är föreningens officiella informationskanal.
D) bevaka medlemmarnas intressen inom amatörsatellitområdet.
E) vid behov publicera information genom en egen tidning och även verka för att information sprids genom olika facktidningar.

4. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

5. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan erhållas av var och en som är intresserad av föreningens verksamhet. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och skall erläggas årligen före 1:a februari. För nytillkommande medlem som erlägger avgift efter 1:a september gäller avgiften även för nästföljande verksamhetsår. Rösträtt får utövas genom skriftlig fullmakt. Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person som på ett utmärkt sätt tjänat föreningen och dess syften. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

6. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör). För att vara beslutsmässig krävs närvaro av minst tre ledamöter. Val av ordförande, sekreterare, kassör och valfritt antal styrelseledamöter sker årligen. Övriga funktionärer tillsättes av styrelsen efter behov. Revisor och valberedning kan vara samma person. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

7. ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas varje år senast under april månad. Kallelse och dagordning skall vara publicerad minst två veckor i förväg via föreningens officiella informationskanal. Motioner, propositioner samt valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

A) Mötets öppnande.
B) Val av mötesordförande och sekreterare.
C) Val av justeringsman, tillika rösträknare.
D) Godkännande av kallelse.
E) Godkännande av dagordning.
F) Upprättande och godkännande av röstlängd.
G) Styrelsens redovisning av verksamheten samt kassarapport.
H) Revisionsberättelse.
I) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
J) Behandling av motioner och propositioner.
K) Val av styrelseledamöter.
L) Val av revisor.
M) Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
N) Fastställande av medlemsavgift.
O) Övriga frågor (endast diskussion).
P) Mötets avslutande.

8. ALLMÄNT MÖTE

Allmänt möte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller om det begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse med dagordning skall vara utsänd minst två veckor i förväg till samtliga medlemmar.

9. ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av stadgar krävs beslut med minst tre-fjärdedels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten, varav ett årsmöte.

10. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst tre-fjärdedels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten, samt ett mellanliggande årsmöte. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla lämpligt amatörsatellitprojekt, vilket beslutas på avslutande möte.

Ladda ner stadgarna som PDF