Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2016

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 6 april 2016. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Göran Björk SM0IKR.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes; Lars T, Håkan H, Göran Björk, Inge Björk. En (1) fullmakt från Carl-Axel Lindberg hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2015 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning: vakant

14. Enligt gällande beslut är medlemsavgiften 0 kr under hela 2016. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet 2016 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2017.

15. Övriga frågor (endast diskussion):
– Mötesdeltagarna tog upp idén om en SDR-mottagare på webben anpassad för satellit. Det krävs dock en del arbete för att få igång en sådan funktion så att det inte bara blir en vanlig mottagare.
– Lars informerade om AMSAT-SM deltagande på SSA årsmöte i april.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av Göran Björk SM0IKR

Protokoll årsmöte 2016.pdf

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 6:a april 2016 kl 20.30. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2016-04-06

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2015 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2016-2017.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Ordförandes rader
2015 passerade fort och vi fick upp många nya småsatelliter med telemetri och diverse experiment.
Inom AMSAT-SM tog vi beslut att sända ett ordentligt bidrag till den kommande Amerikanska satelliten FOX-1C.
Vi har även främst genom Lars SM0TGU haft en bra bevakning och rapportering via vår hemsida där vi ofta är snabba med vad som är på gång.
Vi håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.
Vi har inte haft någon tillströmning av nya användare på satelliterna och det märks tydligt att det är en riktig DX satellit som saknas för att få till det där lilla extra intresset.
Det finns ett intressant uppslag från USA där vi eventuellt kan få upp den vilande P3E med hjälp av ett statligt projekt vilket naturligtvis är omgärdat av hög sekretess.
Det finns även ett par projekt med transpondrar på en geostationär satellit på gång som verkar lovande.
Vi hoppas på ett givande 2016
Med vänlig hälsning Håkan SM7WSJ

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har varit låg med bidraget till FOX-1C som den i huvudsak största enskilda aktiviteten. I övrigt se ordförandens rader ovan.
Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med fem deltagare. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt via e-mail.
Vi har under året gjort skapat en ny logotyp och gjort reklam för detta i samband med lanseringen. Samtidigt förbättrade vi vår information om föreningen på Google och Google maps (prova att söka på AMSAT-SM för att se resultatet).
Ett samarbete har diskuterats med SSA runt information i QTC.
Dragonskolan i Umeå hade den 4:e december en telebridge-kontakt med ISS och Astronaut Kjell Lindgren. Eskil SM5SRR har deltagit i förberedelserna som ARISS kontaktperson.

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är gratis och inga donationer inkommit. Årets utgifter är donationen om $1600 [14 499kr] till AMSAT-NA:s FOX-projekt den stora utgiften. Utgående saldo på bankkontot 2015-12-31 var 46 216,00 kr och årets resultat blev -15 087,24 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 164 medlemmar att jämföra med 144 medlemmar för 2014. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året.

Hemsidan
Under året har inga större förändringar gjorts men många nyheter har publicerats. Då redaktören Lars SM0TGU blivit mer aktiv med att lyssna på satelliter har ett större antal lyssningsrapporter på telemetri publicerats.
I samband med lansering av ny logotyp uppdaterades vissa sidor på hemsidan.
Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 136 följare från hela världen.
Mailinglistan är fortsatt aktiv med något högre aktivitet än 2014. 133 st är medlemmar på listan som inte har någon koppling till medlemsskap i föreningen.
Vi ser en jämn besökstrend som är något lägre än 2014. Det är dock svårt att få bra statistik från vårt webbhotell.

HF-nätet SK7TX
AMSAT-SM håller även igång HF nätet på 3740 KHz där vi brukar vara en skara på 4-5 deltagare samt lite lyssnare både via webmottagare och radio.

Verksamhetsmål för 2016

 • Starta ett nyhetsbrev på mailinglistan.
 • Deltaga som utställare under SSA årsmöte i Täby.
 • Skriva artiklar och notiser till ESR och QTC.
 • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.

2016-02-02
Styrelsen i AMSAT-SM

Verksamhetsberättelse 2015.pdf

Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2015

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 1:a april 2015. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Kim Pettersson.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. En (1) fullmakt hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2014 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Angående valberedning: Håkan frågar Ingemar Myhrberg om intresse finns att kvarstå. Om inte blir posten vakant och styrelsen letar efter ny valberedning.

14. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 förblir 0 kr.

15. Övriga frågor (endast diskussion):

– Kim och Håkan berättade om sponsring av Echo-projektet som AMSAT-SM ska göra. Pengarna är dock inte överförda ännu, Kim letar efter kontaktperson hos AMSAT-NA.
– Håkan informerade om ballongprojektet som inte är nerlagt men det är nästan omöjligt att få tillstånd för lyft vid Håkans QTH.
– Lars ska ta reda på vilken praxis som gäller för en förening om flera styrelsemedlemmar plötsligt hoppar av. Detta för att göra en nödplan för AMSAT-SM om det skulle inträffa. Lars meddelar resultatet på hemsidan.
– Göran föreslog att AMSAT-SM går ut med en efterlysning på nya styrelsemedlemmar i SSA-bullen. Lars verkställer detta.
– Inge efterlyste ett QTH i södra Sverige för att sätta upp en KV SDR-mottagare. Kim skulle kolla möjligheter på Gotland.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av Kim Pettersson SM1TDX

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 1:a april 2015 kl 20.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Anmälan sker genom att skicka ett e-mail till info@amsat.se med dina kontaktuppgifter. Kontroll kommer att genomföras mot medlemsregistret.

Om du inte har tillfälle att deltaga på årsmötet kan du skicka in en fullmakt där du godkänner alla eller valfria punkter på dagordningen, tex. styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse. Detta görs genom ett av följande två val:

 1. Fullmakt via e-mail där din namnteckning ska vara inscannad.
 2. Fullmakt via post med din namnteckning. Skickas till:
  AMSAT-SM, c/o Lars Thunberg, Revirvägen 17, 192 73 Sollentuna

Innan årsmötet kommer information om inloggningsuppgifter till telefonmötet att skickas ut till de som är anmälda.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på denna sida. Välkomna via telefon!

/Styrelsen

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2015-04-01

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2014 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag saknas den 18/3 men samtliga styrelseledamöter har möjlighet att sitta kvar.

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag saknas den 18/3.

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr för 2016.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

 

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Ordförandes rader
Som det ser ut för tillfället så har vi ett bra intresse för hemsidan och vi är mer och mer en informationskanal än ute och visar upp oss. Vi får lite då och då förfrågningar om medverkan på olika klubbträffar samt även årsmöten. Tyvärr så är vi i ett läge där det råder brist på aktiva utövare och medlemmar vilket betyder att vi i stort sett tackar nej till det mesta.
Vårat informationsnät på kortvåg (3740 KHz kl 10.00 söndagar) har sakta och säkert tunnats ut till att vi nu bara är nere på 3 ordinarie deltagare. Vi har väldigt tråkigt fått se att vi tappar vänner på vägen och det fyller inte på med nya utövare. I och med att vi är så få deltagare har vi mer och mer blivit undantryckta från den ordinarie frekvens som har aktiverats av AMSAT-SM i många år och vi hamnar ofta några KHz +/-.
På satellitfronten ute i världen ser det väldigt bra ut med mycket aktivitet från rymdstationen samt flera nya spännande satelliter på gång. För att nämna några så har vi FOX-1 på gång från AMSAT-NA samt även en efterträdare till VO-52 från Indien. Man får inte heller glömma den mycket spännande geostationära amatörradio transpondern som planeras på en kommersiell satellit. Det har även dykt upp mer och mer experiment runt deep space samt månen vilket ger ännu mera bredd i satellitintresset.
Får vi upp en pålitlig lättkörd FM satellit (Fox-1 ?) så finns planer på ett svenskt satellitdiplom där man skall kontakta alla distrikten, vilket bör medföra lite nya utövare samt även utrymme för expeditioner då inte alla distrikten är representerade via satellit.
Vi har även under året funderat lite på ett ballongexperiment men har fått kalla handen på uppsläpp här nere i södra SM där vi kunde fått till ett uppsläppsteam. Dock är inte det projektet lagt på is men det krävs ordentliga förberedelser samt någon som kan ordna uppsläpp från värmlandsrutan. (Att få ett tillstånd för sådana här uppsläpp är både dyrt och avancerat att få.)
För oss som är aktiva på satellit så erbjuds det många tillfällen till trevliga kontakter och det kommer lite då och då förfrågan om planerade aktiviteter där man vill köra Sverige för första gången. Vi har för närvarande AO-7 FO-29 SO-50 AO-73 att använda oss av där dom två förstnämnda ger dom mest avlägsna kontakterna.
Med en tillönskan om ett intressant 2015 med många byggnationer och experiment.

mvh Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har varit låg efter 2013 års större förändring vad gäller inriktning och medlemshantering. Styrelsen beslutade att starta ett ballongprojekt med Håkan SM7WSJ som ansvarig. Pga. svårigheter med uppskjutningstillstånd är projektet något vilande men inte avslutat.
Lars SM0TGU körde under våren ett antennbyggprojekt som en blogg på hemsidan.
Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med sex deltagare. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet 2014 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2015. Styrelsen har valt att inte ändra på avgiften för 2015 som förblir 0 kr.
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Utöver detta har vi haft kontakt via e-mail.
Ett större antal inscannade nummer av AMSAT-SM INFO har under året lagts upp på hemsidan.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2014-12-31 var 61303,24 kr och årets resultat blev –564,96 kr. Föreningens enda utgift har varit hemsidan.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 144 medlemmar att jämföra med 109 medlemmar för 2013.

Hemsidan
Under året har inga större förändringar gjorts men många nyheter har publicerats. Ett antal nybörjarartiklar har lagts upp inom bla. HAB (ballonger) och telemetrimottagning.
Det är ett fortsatt högt tryck på Cubesats i världen med amatörradio ombord och AMSAT-SM försöker att skriva om varje ny Cubesat som kommer upp.
En satsning gjordes på att synas bättre på Twitter genom att lägga upp en del notiser på engelska. Vi ser att det finns ett intresse att dela (re-tweeta) våra notiser och speciellt det som handlar om mottagning av telemetri.
En större fokus har gjorts på notiser runt telemetrimottagning vilket dels beror på redaktörens ökade intresse att själv lyssna 🙂
Mailinglistan är fortsatt aktiv med något lägre aktivitet än 2013.
Vi ser en jämn besökstrend som håller i sig från mitten av 2013. Tyvärr finns inte längre någon detaljerad statistik kvar från innan år 2013.

HF-nätet SK7TX

Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Angående HF nätet så tappar vi mer och mer i antal. Just nu är det bara reguljära deltagare samt lite inhopp då och då av olika stationer. Läs även ordförandes rader här ovan.

Verksamhetsmål för 2014

 • Fortsätta driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskan från framtidsenkäten 2013 och enligt föreningens stadgar.
 • Fortsätta med ballongprojektet.
 • Bevaka nyheter och informera genom vår hemsida.
 • Vara beredd att instifta ett FM-diplom för satellit.

2015-02-19
Styrelsen i AMSAT-SM

Protokoll årsmöte 2015.pdf

Verksamhetsberättelse 2014.pdf

Dagordning årsmöte 2015.pdf

Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2014

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2014

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 12 mars 2014. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av sex (6) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Håkan Lindley SM5HL.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. En (1) fullmakt hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2013 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg – SM0AIG.

14. Enligt gällande beslut är medlemsavgiften 0 kr under hela 2014.     Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att under sista styrelsemötet  2014 besluta om eventuell ändrad årsmötesavgift för 2015.

15. Övriga frågor (endast diskussion):

– Verksamhetsmålen för 2014 lästes upp.
– Håkan SM7WSJ berättade om planer för ett diplom när en ny bra FM-satellit finns tillgänglig.
– Håkan fortsatte berätta om ballongexperiment. Mycket lagkrav och tillstånd inblandat som gör att det krävs en hel del planering innan det går att genomföra. Dock fortfarande en intressant idé som vi håller vid liv.
– SM0IKR berättade om SRA (Stockholms Radio Amatörer) ballong-planer och hur viktigt det är med korrekta tillstånd.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Lars Thunberg SM0TGU
Justerat av: Håkan Lindley SM5HL

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 12 mars 2014 kl 19.00. Även årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Årsmöteshandlingar finns nedan, längst ner på sidan även som PDF. Välkomna via telefon!

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2014-03-12

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2013 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag:
Inge Björk – SM4JLX
Lars Malmrud – SM5TSP

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
Styrelsens förslag:
Ingemar Myhrberg – SM0AIG

14. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag till medlems-och inträdelseavgift är att den fortsätter vara 0 kr till årsmötet 2015.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Ordförandes rader
Under året som gått så har vi sett ett väldigt stort antal nya satelliter i omloppsbana där ett av dom mer intressanta projekten har varit att följa AO-73 (funcube) som nu varit en månad i omloppsbana.

Fun-Cube projektet går nu in i ett nytt skede där det kommer att gå vidare mot utbildning inom skolvärlden. Det är ett väldigt fint projekt med syftet att intressera ungdomar för fysik och ett eventuellt framtida yrke med teknisk inriktning (Detta är något som Europa kommer att behöva i framtiden).

Projektet är väldigt djärvt nytänk, och som allt inom rymden förenat med stora risker där inget är självklart. Än så länge ser det väldigt bra ut och måste tas som ett skolexempel på hur man driver ett projekt.

Något som vi märkt under året är att det är många satellitoperatörer i nordamerika som letar efter Svenska stationer via satellit. Vi är då nere på väldigt låga elevationer och optimerade VHF/UHF stationer för att lyckas. Med andra ord råder det brist på starka aktiva Oscarstationer i Sverige (som ett tips till den som letar efter en ny utmaning).

Något som jag personligen ser fram mot under 2014 är att vi kanske ska få en ersättare till AO-51 då AMSAT-NA har sin starka FM satellit på väg upp i rymden. http://ww2.amsat.org/?page_id=1118. Kommer det upp en ny stark FM satellit igen så kommer både den mobila och portabla trafiken att få ett uppsving.

Vi har även medlemmar som arbetar mot målet att ta emot deepspace-signaler på 8,4GHz och det aktualiseras ännu mer nu, när vi ser en ökad aktivitet både runt Månen och Mars. Vi har även det intressanta HAM TV projektet från rymdstationen där man ska sända levande video på 2,4GHz.

Om vi sammanfattar året som gått så har vi i styrelsen genomfört en del förändringar både på hemsidan samt även hur vi har gjort oss mer synbara i SSA QTC samt ESR medlemsblad Resonans för att nå ut till så många läsare som möjligt.

Om det är någon av medlemmarna som skulle vilja gå in och bevaka och publicera något speciellt område inom rymden,satelliter, mikrovågor, forskning mm, så är vi öppna för alla förslag som kan föra verksamheten inom AMSAT-SM framåt. Det är inga hårda krav på hur mycket information det gäller, men det är intressant att bli så breda och kunniga som möjligt i vår verksamhet.

Ett riktigt gott nytt år 2014 tillönskas alla medlemmar och läsare av hemsidan.
mvh Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har präglats av den ”nystart” som styrelsen beslutade införa under våren. Som beslutsunderlag skapades en webbenkät (framtidsenkät) under maj. Resultatet av enkäten är publicerad på hemsidan och de viktigaste besluten efter enkäten som genomfördes var:

 • Medlemsregistret flyttades till hemsidan.
 • Kostnadsfritt medlemskap infördes med omedelbar verkan, gäller under hela 2014.
 • Hemsidan har förenklats och ett flertal nybörjarartiklar har skapats.
 • Beslut att vi ej ska publicera en egen medlemstidning ”på papper”. I och med samarbetet med ESR har vi nu möjlighet att få med artiklar i deras Resonans.
 • Antennprojekt som blev ett gemensamt inköp av antenn från USA.

Föreningens årsmöte hölls via telefonkonferens med fem deltagare vilket fungerade utmärkt. Fyra fullmakter hade inkommit i förväg.

Styrelsen har under året haft två protokollförda möten. Utöver detta har vi haft tät kontakt via e-mail.

Janne SM0OFV har under året gjort ett stort arbete med att scanna in äldre nummer av AMSAT-SM INFO. PDF-filerna kommer att läggas upp på hemsidan under 2014.

AMSAT-SM och föreningen ESR (Experimenterande Svenska Radioamatörer) inledde under juni ett samarbete som till en början består av informationsutbyte. Som exempel har AMSAT-SM publicerat artiklar i ESRs utmärkta medlemstidning.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2013-12-31 var 61 868,20 kr och årets resultat blev -197,63 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 109 medlemmar. 65 av dessa har registrerat sig sedan införandet av medlemsregistret på hemsidan.

Hemsidan
Under juni gjordes en större uppdatering efter beslut tagna på styrelsemöte. Följande är några delar som uppdaterades:

 • Kategorin ”Nyheter på hemsidan” kunde blandas ihop med ”Satellitnyheter” och är nu därför omdöpt till ”Ändringar på amsat.se”.
 • Kategorin för nyhetsnotiser på engelska heter nu ”Recent Posts in English”.
 • Skapat nya menyer för ”Nybörjare” och ”Mer avancerat”. Börjat lägga upp utvalda inlägg under dessa menyer. Fler artiklar publicerade under hösten.
 • Flyttat om flera sidor, förenklat och förkortat informationen om vår verksamhet, skapat en ”Historia-sida”.
 • Uppdaterat en mängd artiklar bla. Satellitstatus.
 • Skapat ny funktion för att registrera sig som ny medlem.
 • Nytt utseende (tema).
 • Skapat en kanal för AMSAT-SM på YouTube för framtida videopubliceringar. Första filmerna publicerade under hösten.

Mailinglistan är fortsatt aktiv där aktiviteter som uppskjutningen av FUNcube genererade många e-mail.

För 2013 ser vi en kraftig ökning i antal besökare på hemsidan och speciellt i samband med den information vi publicerade i somras tillsammans med införande av fritt medlemskap.

HF-nätet SK7TX
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Håkan gör även en sammanställning som skickas ut på vår mailinglista och publiceras på hemsidan. From. 2013 används vår klubbsignal SK7TX.

Verksamhetsmål för 2014

 • Fortsätta driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskan från framtidsenkäten och enligt föreningens stadgar.
 • Skriva fler guider för nybörjare på hemsidan.
 • Planera för ett nytt satellitdiplom.
 • Uppdatera vårt teknikkompendium.
 • Lägga upp inscannade AMSAT-SM INFO på hemsidan.

2014-02-06
Styrelsen i AMSAT-SM

Dokument att ladda ner

Verksamhetsberättelse 2013.pdf

Dagordning årsmöte 2014.pdf

Categories
Annual meetings history

Årsmötet 2013

AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2013

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 27 mars 2013. Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Håkan Lindley och Anders Karlsson.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Upprättad röstlängd godkändes. Fyra fullmakter hade inkommit till mötet.

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2012 kommenterades och godkändes.

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Propositionen angående stadgeändringarna godkändes.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk – SM4JLX och Lars Malmrud – SM5TSP.

13. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg – SM0AIG.

14. Medlemsavgiften för 2014 beslutades bli 100:- för nya medlemmar och 0:- för nuvarande medlemmar.

15. Övriga frågor (endast diskussion):
– SM5HL Håkan föreslog att föreningens klubbsignal ska användas vid HF-nätet. Förslaget tas upp på nästa styrelsemöte.
– SM7WSJ Håkan nämnde att det vore önskvärt att ge ut ett nytt nummer av AMSAT-SM Journal i slutet av året. Lars SM0TGU och Kim SM1TDX påminde om den stora kostnad det innebär att skicka ut då det är oklart hur många adresser som är korrekta i medlemsregistret. Punkten kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
– SM0TGU Lars berättade att styrelsen redan har ett första planerat möte den 2:a april då frågan om medlemsregistret har hög prio.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Lars Thunberg SM0TGU

Justerat av:
Håkan Lindley SM5HL och Anders Karlsson SM7TJC

Kallelse

AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 27 mars 2013 kl 19.00. Årets möte kommer att anordnas via telefonkonferens (endast normal samtalskostnad). Välkomna via telefon!

Dagordning AMSAT-SM årsmöte 2013-03-27

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

7. Styrelsens redovisning av 2012 års verksamhet samt kassarapport.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Proposition angående stadgeändringar.

Årsmötet 2012 godkände nedanstående proposition. Stadgeändring kräver ytterligare ett beslut på ett allmänt möte eller nästkommande årsmöte (detta årsmöte).

6. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör). För att vara beslutsmässig krävs närvaro av minst tre ledamöter. Val av ordförande, sekreterare, kassör och valfritt antal styrelseledamöter sker årligen. Övriga funktionärer tillsättes av styrelsen efter behov. Revisor och valberedning kan vara samma person. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

7. ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas varje år senast under april månad. Kallelse och dagordning skall vara publicerad minst två veckor i förväg via föreningens officiella informationskanal. Motioner, propositioner samt valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A) Mötets öppnande.
B) Val av mötesordförande och sekreterare.
C) Val av justeringsman, tillika rösträknare.
D) Godkännande av kallelse.
E) Godkännande av dagordning.
F) Upprättande och godkännande av röstlängd.
G) Styrelsens redovisning av verksamheten samt kassarapport.
H) Revisionsberättelse.
I) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
J) Behandling av motioner och propositioner.
K) Val av styrelseledamöter.
L) Val av revisor.
M) Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
N) Fastställande av medlemsavgift.
O) Övriga frågor (endast diskussion).
P) Mötets avslutande.

11. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
Ordförande:    Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör:     Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare:    Lars Thunberg – SM0TGU

12. Val av revisor.
Valberedningens förslag:
Inge Björk
Lars Malmrud

13. Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
Styrelsens förslag:
Ingemar Myhrberg – SM0AIG

14. Fastställande av medlemsavgift för år 2014.

15. Övriga frågor (endast diskussion).

16. Mötets avslutande.

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Thomas Lindblad, SK0KTH, ordförande
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ansvarig för HF-nätet
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, kontaktperson mot ARISS

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har enbart bestått av informations-verksamhet. Ett försök gjordes under sommaren att anordna ett studiobesök på FRA museum vilket dock avslogs av myndigheten.
Föreningens årsmöte hölls på Albanova den 3:e maj 2012 i närvaro av fyra medlemmar varav endast två på plats (ordf. och sekr.). En uppmaning till medlemmarna att deltaga via Skype gav ej något gensvar.
På årsmötet togs ett första beslut till enklare stadgar för att anpassa föreningen till det låga antalet aktiva medlemmar.
Under övriga frågor gavs möjlighet att AMSAT-SM kan sponsra ett ballongprojekt inom Sverige. Något sådant projekt har dock ej varit aktuellt under 2012.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2012-12-31 var 62048 kr och årets resultat blev -2046 kr. Under 2012 har föreningen ej fått några nya medlemmar. Under december avslutades föreningens postgiro och vi har numera ett bankkonto i Ikano-banken. Detta beräknas spara som mest 2000 kr / år i avgifter.

Hemsidan
I oktober togs ett beslut att ta bort AMSAT-SMs satellitdatabas då det numera finns bättre uppdaterade sidor med liknande uppgifter tex. AMSAT-NA.
En mindre uppdatering gjordes av sidornas utseende för att anpassa oss till uppdateringar av hemsidans ”motor”, WordPress.
SM0TGU och SM7WSJ har kontinuerligt under året publicerat nyhetsartiklar.
Mailinglistan är fortsatt aktiv med 134 medlemmar och 108 mail under 2012.
För 2012 ser vi en minskning i antal besökare på hemsidan jämfört med 2011. Oktober till december var dock lika välbesökta som för 2011 med ca. 650 besök per dag.

HF-nätet
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under  söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Håkan gör även en sammanställning som skickas ut på vår mailinglista och  publiceras på hemsidan.

2013-01-10
Styrelsen

Dokument att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2012.pdf
Dagordning årsmöte 2013.pdf